Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

49 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 150/2015 z dnia 2015-11-26

w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2016 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2b i ust. 2d-2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i 1146, z 2015 r. poz. 1255, poz. 1339 i poz.1777) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2016 r. ogłoszonego w dniu 5 listopada 2015 r. w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji: Waldemar Mejna - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 2. Sekretarz Komisji: Agnieszka Turek - naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji,
 3. członek Komisji: Ewelina Zdziarska - inspektor w Wydziale Organizacji i Informacji.

§ 2. Do zadań Komisji konkursowej należy:

 1. zaopiniowanie złożonych ofert w oparciu o tryb i kryteria określone przez Zarząd Powiatu w Gryfinie w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert oraz w oparciu o kryteria zawarte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i 1146, z 2015 r. poz. 1255, poz. 1339 i poz. 1777) i ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255);
 2. przedłożenie Zarządowi Powiatu w Gryfinie najkorzystniejszej oferty w opinii Komisji konkursowej lub listy najkorzystniejszych ofert rekomendowanych do wyboru albo informacji, że żadna z ofert nie została przyjęta przez Komisję konkursową;
 3. sporządzenie i przedłożenie Zarządowi Powiatu w Gryfinie protokołu z przeprowadzonej oceny.

§ 3.

 1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie punktacji określonej przez Zarząd Powiatu w Gryfinie oraz biorąc pod uwagę spełnianie przez organizację pozarządową kryteriów zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i 1146, z 2015 r. poz. 1255, poz. 1339 i poz. 1777) i ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
 2. W przypadku równej liczby punktów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 3. Komisja konkursowa może dokonywać wiążących rozstrzygnięć w obecności przynajmniej połowy swoich członków.

§ 4.

 1. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
 2. Przewodniczący Komisji zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji konkursowej.
 3. Przewodniczącego Komisji konkursowej, w razie jego nieobecności na posiedzeniu, zastępuje wskazany przez niego członek Komisji konkursowej.
    

§ 5. Do zadań sekretarza Komisji konkursowej należy:

 1. powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzeń;
 2. sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji;
 3. przechowywanie dokumentacji Komisji.
 

§ 6. Komisja kończy działalność z chwilą ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) powiat powierza prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, którą wyłania w otwartym konkursie ofert. W celu opiniowania złożonych ofert powiat zobowiązany jest do powołania komisji konkursowej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu w Gryfinie, a także osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. W niniejszej uchwale w skład Komisji konkursowej wchodzą jedynie przedstawiciele powiatu z uwagi na brak zgłoszenia kandydatów przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

data opublikowania: 2015-12-02 13:09:35
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 13:09:35

Strona odwiedzona 170 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.