Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

68 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 203/2016 z dnia 2016-04-14

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Na podstawie art. 70a ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418) oraz § 2 ust. 1 i ust. 1a, § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1973), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku przeznacza się kwotę 104 000,00 złotych i dzieli w następujący sposób:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - 21 600,00 zł
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie - 23 500,00 zł
 3. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie - 17 400,00 zł
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie - 20 500,00 zł
 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie z filią w Chojnie - 17 500,00 zł
 6. Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia - 3 500,00 zł

§ 2. Szczegółowy plan podziału kwot wymienionych w § 1 pkt 1-5 przeznaczonych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli określa załącznik do uchwały, który może być modyfikowany w drodze zmiany planu finansowego jednostki.

§ 3. Kwotę 3 500,00 złotych przekazuje się Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia ekspertów-wykładowców.

§ 4. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczyciela pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1 700 zł za semestr.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury. Sportu i Turystyki oraz dyrektorom jednostek oświatowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2016.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego.

Proponuje się przeznaczyć kwotę 104 tys. zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego 3,5 tys. zł na organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, a pozostałą kwotę podzielić pomiędzy poszczególne jednostki.

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (...), złożyli wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku.

Zgodnie z § 7 przywołanego wyżej rozporządzenia, organ prowadzący ustala corocznie maksymalna kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały. Proponuje się utrzymanie kwoty dofinansowania na ubiegłorocznym poziomie, tj. 1 700 złotych za semestr

Przedstawiony w projekcie uchwały podział środków został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-04-18 12:44:25
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-18 12:44:25

Strona odwiedzona 231 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.