Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

70 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 212/2016 z dnia 2016-04-28

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 542, zmiany: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 842, poz. 961, poz. 994, poz. 1170, poz. 1304, poz. 1442, poz. 1671) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 660 228,00 zł, w tym:

 1. z tytułu realizacji zadań zleconych:
  1. w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 604 485,00 zł, w tym:
   • w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o kwotę 604 485,00 zł;
 2. z tytułu realizacji zadań własnych:
  1. w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 55 743,00 zł, w tym:
   • w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 55 743,00 zł.

§ 2.

 1. Zwiększa sie wydatki budżetu powiatu o kwotę 716 994,18 zł, w tym:
  1. z tytułu realizacji zadań zleconych:
   1. w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 604 485,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o kwotę 604 485,00 zł;
  2. z tytułu realizacji zadań własnych:
   1. w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 20 000,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 20 000,00 zł,
   2. w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 92 509,18 zł, w tym:
    • w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 92 509,18 zł.
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 56 766,18 zł, w tym:
  1. z tytułu realizacji zadań własnych:
   1. w dziale 758-Różne rozliczenia o kwotę 36 766,18 zł, w tym:
    • w rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 36 766,18 zł,
   2. w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 20 000,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 20 000,00 zł.

§ 3. W uchwale nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 180/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 2. uchwałą nr 183/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 3. uchwałą nr 185/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 4. uchwałą nr 190/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 5. uchwałą nr 195/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 6. uchwałą nr 199/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 7. uchwałą nr 204/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 8. uchwałą nr 208/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski

Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego (Zarządzenie nr 143/2016 z dnia 23 marca w sprawie zmian w projekcie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok), zgodnie z którym została zwiększona dla powiatu o 604 485,00 zł dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze, na zadania zlecone, bieżące, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.). W budżecie zadaniowym zmiany dotyczą działania 13.4.1.5. W Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
 2. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego (Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 3 marca w sprawie zmian w projekcie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok), zgodnie z którym została zwiększona dla powiatu o 55 743,00 zł dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, na zadania własne, bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców z przyjęciem po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem. W budżecie zadaniowym zmiany dotyczą działania 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu "Wychowanie zdrowotne na całe życie". Zmniejsza sie o 20 000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 17 850,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o 2 150,00 zł.
 4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie zwiększa się plan wydatków jednostki o 36 766,18 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, jednocześnie rozwiązuje się o tę kwotę rezerwę celową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-04-29 15:54:42
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-29 15:54:42

Strona odwiedzona 233 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.