Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

72 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 219/2016 z dnia 2016-05-19

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 542, zmiany: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 842, poz. 961, poz. 994, poz. 1170, poz. 1304, poz. 1442, poz. 1671, poz. 1764) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 40 000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 61 095,05 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 61 095,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 21 095,05 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 21 095,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 180/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 2. uchwałą nr 183/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 3. uchwałą nr 185/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 4. uchwałą nr 190/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 5. uchwałą nr 195/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 6. uchwałą nr 199/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 7. 7uchwałą nr 204/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 8. uchwałą nr 208/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 9. uchwałą nr 212/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 10. uchwałą nr 213/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 11. uchwałą nr 217/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 5 do 7.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski

Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego (Zarządzenie nr 254/2016 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok), zgodnie z którym została zwiększona dla powiatu o 40 000,00 zł dotacja celowa (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości. W budżecie zadaniowym zmiany dotyczą działania 5.1.1.2. W Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.
 2. W związku z wnioskami Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe (zmniejsza się o 2 000,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do koszenia trawy) oraz w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne (zmniejsza się o 1 654,74 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej).
 3. Zgodnie z wnioskiem p. o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych na wynagrodzenia w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zmniejsza się o 8 000,00 zł plan wydatków na nagrody roczne dla funkcjonariuszy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby, której powierzono obowiązki prowadzenia spraw kadrowych.
 4. W związku z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w dziale 801-Oświata i wychowanie. Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 80102-Szoły podstawowe specjalne o 2 429,98 zł, w rozdziale 80111-Gimnazja specjalne o 5 687,92 zł i w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne o 1 322,41 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne o 9 440,31 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-05-20 09:18:44
data ostatniej aktualizacji: 2016-05-20 09:18:44

Strona odwiedzona 131 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.