Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

74 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 227/2016 z dnia 2016-06-02

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Kreatywni na co dzień" i wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 48 ust. 2 w związku z art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445; zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz.1045 i poz. 1890) oraz § 3 ust. 1 procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa z programów resortowych i funduszy celowych, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 51/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 kwietnia 2015 r., Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. "Kreatywni na co dzień" i wyraża zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

§ 2. Zatwierdza się "Diagnozę stopnia poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności u uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, a także zapotrzebowania uczniów na tego typu działania" opracowaną w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Maciejowi Puzikowi - wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w sprawach dotyczących projektu, o którym mowa w § 1.
 2. Treść i zakres pełnomocnictwa określa załącznik nr 2 do uchwały.
 3. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli wicedyrektorowi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Kreatywni na co dzień".

Celem projektu będzie poprawa sytuacji absolwentów na rynku pracy, lepsze przygotowanie do egzaminów zewnętrznych poprzez organizację dodatkowych zajęć z przedmiotów ścisłych i języków obcych, pobudzenie ich kreatywności oraz zaktywizowanie postaw na rynku pracy.

Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, szkoła ubiegająca się o wsparcie w ramach działania 8.3 powinna posiadać diagnozę zapotrzebowania w tym zakresie, zatwierdzoną przez organ prowadzący.

Czas realizacji projektu: od 1.01.2017 r. do 30.04.2019 r.
Termin złożenia wniosku o dofinansowanie: 06.06.2016 r.
Wartość projektu: ok. 600 tys. zł

Zważając na powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

data opublikowania: 2016-06-06 09:23:06
data ostatniej aktualizacji: 2016-06-06 09:23:06

Strona odwiedzona 149 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.