Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

82 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 248/2016 z dnia 2016-07-28

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przy realizacji projektu pn. "Partnerstwo na rzecz rodziny - Razem możemy więcej"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 32 ust. 1, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 193 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z przystąpieniem Powiatu Gryfińskiego do realizacji projektu pn. "Partnerstwo na rzecz rodziny - Razem możemy więcej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Konkurs nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09, udziela się Pani Mariannie Kołodziejskiej-Nowickiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przy realizacji wyżej wymienionego projektu, w tym do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego, w zakresie wymienionym w § 2.

§ 2. Udzielone pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 uprawnia do:

 1. potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją projektu,
 2. podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
 3. podpisywania aneksów do umowy o dofinansowanie projektu,
 4. zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy,
 5. podpisywania innych dokumentów oraz podejmowania wszelkich innych działań, składania oświadczeń woli, koniecznych do przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu.

§ 3. Pełnomocnictwo udziela się na czas realizacji projektu.

§ 4. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Konkurs nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09, PCPR w Gryfinie widzi potrzebę realizacji projektu mającego na celu podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz rodzin zastępczych, promocji rodzicielstwa zastępczego, pracy z rodzinami biologicznymi na rzecz pozostania dzieci w swoim środowisku itp. Uczestnictwo w projekcie zaproponowano wszystkim gminom Powiatu. Akces do uczestnictwa w projekcie zgłosiło siedem gmin (nie przystąpił Moryń i Stare Czarnowo). Jednocześnie w celu sprawnego kierowania projektem proponuje się udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego do realizacji w/w projektu.

data opublikowania: 2016-08-02 08:23:31
data ostatniej aktualizacji: 2016-08-02 08:23:31

Strona odwiedzona 223 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.