Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

91 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 274/2016 z dnia 2016-10-06

w sprawie odwołania od uzasadnienia do uchwały nr CCLV.444.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć odwołanie od uzasadnienia do uchwały nr CCLV.444.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za pierwsze półrocze 2016 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazać do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej odwołanie od uzasadnienia do uchwały nr CCLV.444.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za pierwsze półrocze 2016 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Z zapisów ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wynika, że od uchwał składów orzekających przysługuje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego odwołanie do kolegium izby obrachunkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Działając na podstawie art. 13 pkt. 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą nr CCLV.444.2016 z dnia 20 września 2016 r. pozytywnie zaopiniował informację z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za pierwsze półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, jednakże w uzasadnieniu stwierdził, że "Ze złożonego do Izby sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dniu 30 czerwca 2016 r. wynika, że odpisy na zakładowy fundusz socjalny w działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) oraz związanej z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej (dział 853), w tym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85218) i pozostałej działalności (rozdz. 85395) nie zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w wysokości co najmniej 75% równowartości planowanych odpisów, co może świadczyć o niezachowaniu obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800)".

Z cytowanego art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej ustawa o ZFSŚ), wynika, że "Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na podstawie art. 5, 13 i 14 na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminach do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów (...)".

Zatem, zgodnie z ustawą o ZFŚS, to nie wartość planowanych wydatków budżetowych jest podstawą przekazania co najmniej 75% równowartości odpisów na rachunek ZFŚS do 31 maja, lecz zgodnie z art. 5 ust. 1 coroczny odpis podstawowy naliczony w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych tworzący fundusz.

Są to różne wielkości, plan wydatków stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, natomiast zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o ZFŚS - coroczny odpis podstawowy - oznacza równowartość dokonanych odpisów na rachunek Funduszu w wysokości określonej w art. 5 na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych (...), oprócz planu wydatków i ich wykonania w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 39 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015) w kolumnie "Zaangażowanie" wykazuje się kwoty wynikające z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje koniczność dokonania wydatków w roku bieżącym. Taką wielkością jest naliczony odpis podstawowy na ZFŚS wykazany w pozycjach zaangażowania.

Jak wynika ze sprawozdania Rb-28S i złożonej korekty tego sprawozdania, dane do oceny przekazania na rachunek bankowy wysokości co najmniej 75% odpisu w wymienionych jednostkach i Starostwie Powiatowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.JednostkaKlasyfikacja
budżetowa
PlanZaangażowanieWydatki
wykonane
75% x
kol. 5
1234567
1.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej754114.500,002.734,832.250,002.051,12
2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (działalność finansowana z różnych rozdziałów planu finansowego)852044.376,004.375,724.375,72x
8521814.000,0010.000,0010.000,00x
852202.200,002.187,862.187,86x
853212.200,002.187,862.187,86x
853951.1850,001.248,561.248,56x
Razem PCPR24.626,0020.000,0020.000,0018.469,50
3.Starostwo Powiatowe75020140.114,14134.657,25100.992,94100.992,94

Jak wynika z danych kolumny 7 tabeli, wskazane jednostki przekazały na rachunek bankowy funduszu odpis podstawowy w wysokości równej bądź wyższej niż to wynika z art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu wnosi o:

 1. zmianę stanowiska zawartego w uzasadnieniu dotyczącego odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 2. uwzględnienie korekty sprawozdania budżetowego Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r. z dnia 26 września 2016 r.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-10-07 14:44:46
data ostatniej aktualizacji: 2016-10-07 14:44:46

Strona odwiedzona 172 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.