Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

103 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 314/2016 z dnia 2016-12-29

w sprawie zmiany uchwały nr 296/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 296/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 skreśla się pkt 10,
 2. w załączniku do uchwały nr 296/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński, w § 7 wprowadza się następujące zmiany:
  1. w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:
   "9) sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego - dla potrzeb rozliczeń z tytułu VAT - struktury JPK_VAT na podstawie danych z systemu księgowego jednostki organizacyjnej;
   10) sporządzania pozostałych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego tj.: JPK_FA, JPK_KR, JPK_WB, JPK_MAG za okresy miesięczne (oddzielnie dla każdego miesiąca) i przekazywanie do Starostwa na wezwanie Powiatu Gryfińskiego po uprzednim wezwaniu podatnika przez Urząd Skarbowy lub inną instytucję.",
  2. dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
   "5. Strukturę JPK_VAT (w pliku .xml) sporządza się za okresy miesięczne (oddzielnie dla każdego miesiąca) w dwóch plikach (egzemplarzach), z czego plik nr 1 przekazuje się do Starostwa za pomocą nośnika pen drive, lub wysłania go na wskazany adres e - mail, plik nr 2 pozostaje w archiwum Jednostki. Strukturę JPK_VAT należy przekazać do 15. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dokumenty - pliki .xml, o których mowa w pkt 9 i 10 podpisuje kierownik Jednostki i główny księgowy podpisem elektronicznym certyfikowanym.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 82 ust 1 i 1b Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej. W związku z powyższym Powiat Gryfiński zobowiązany jest od dnia 1 stycznia 2017 r. przekazywać żądane informacje do organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Powiat Gryfiński wystąpił do Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej "centralizacji Powiatowego Urzędu Pracy" - do czasu jej otrzymania - wnioskuje się uwzględnić stanowisko Ministerstwa Finansów, że Powiatowy Urząd Pracy nie podlega rozliczeniom podatku VAT z Powiatem Gryfińskim. Wyłączenie Powiatowego Urzędu Pracy w przedmiotowej uchwale spowoduje, że ww. jednostka nie będzie umieszczona w wykazie jednostek organizacyjnych składanym do Urzędu Skarbowego (obowiązek prawny do 31.12.2016 r.).

data opublikowania: 2017-01-03 12:39:19
data ostatniej aktualizacji: 2017-01-03 12:39:19

Strona odwiedzona 230 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.