Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

104 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 317/2017 z dnia 2017-01-05

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2017 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.) oraz § 12 pkt 2 i pkt 4 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, w trybie przenoszenia kwot planowanych między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Zmiany określone w § 1 nie mogą powodować:

 1. zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń,
 2. zwiększenia lub zmniejszenia planowanej kwoty wydatków majątkowych.

§ 3.

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży mogą zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.
 2. Zgoda Zarządu Powiatu nie jest wymagana dla zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, dla zobowiązań wynikających z przepisów Kodeksu Pracy oraz umów, z których wynika obowiązek wypłaty wynagrodzeń bezosobowych, a także opłat za media i usługi telekomunikacyjne.

§ 4.

 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu:
  1. rozmów telefonicznych,
  2. ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych,
  3. szkoleń organizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego,
  4. świadczeń pieniężnych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń refundowanych przez jednostki zewnętrzne,
  5. opłat związanych z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi, dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków, o których mowa w ust. 1 dokonane w poprzednich latach budżetowych przekazywane są na subkonto dochodów.
 3. Pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań własnych powiatu, jednostki budżetowe przekazują na rachunek bieżący powiatu, według stanu środków na:
  1. 5 dzień miesiąca, w terminie do dnia 7 danego miesiąca,
  2. 25 dzień miesiąca, w terminie do dnia 28 danego miesiąca;
   a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy, do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.
 4. Pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami jednostki budżetowe przekazują na rachunek bieżący powiatu według stanu środków na:
  1. 10 dzień miesiąca, w terminie do dnia13 danego miesiąca,
  2. 20 dzień miesiąca, w terminie do dnia 23 danego miesiąca,
  3. 31 grudnia, w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym;
   a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy, do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członek Zarządu
Jerzy Miler
Członek Zarządu
Jan Gładkow
Członek Zarządu
Henryk Kaczmar
Członek Zarządu
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z § 12 pkt 2 i pkt 4 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie upoważniony został do przekazania niektórych uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom. Podjęcie uchwały ma na celu usprawnienie realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku.

data opublikowania: 2017-01-09 12:56:06
data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 12:56:06

Strona odwiedzona 236 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.