Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

108 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 325/2017 z dnia 2017-02-02

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński za rok 2016

Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 668 i poz. 1010 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 6 poz. 35; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 143 poz. 838), Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński za rok 2016, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, w terminie 7 dni od jego sporządzenia przedkłada się:

 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie;
 2. Radzie Powiatu Gryfińskiego;
 3. dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński;
 4. związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły będący jednostką samorządu terytorialnego w terminie:

 • do 20 stycznia każdego roku, przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
 • do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2 ustawy, o ile wystąpiła,
 • w terminie 7 dni od sporządzenia przedkłada sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

W oparciu o obowiązujące rozporządzenie dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński przedłożyli informacje o strukturze zatrudnienia oraz o faktycznych wydatkach poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2016 roku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonych informacji ustalono, że średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński zostały osiągnięte, w związku z tym nie ma podstaw do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zadania organu prowadzącego w tym zakresie posiada Zarząd Powiatu.

Biorąc powyższe pod uwagę wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-02-03 13:29:13
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-03 13:29:13

Strona odwiedzona 176 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.