Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

111 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 339/2017 z dnia 2017-02-23

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260.) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 49; zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 469 i poz. 651.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o 75 717,00 zł, w tym dochody bieżące o 75 717,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 355 129,59 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 284 129,59 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 71 000,00 zł;
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 279 412,59 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 208 412,59 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 71 000,00 zł;
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr 315/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 320/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok;
 2. uchwałą nr 326/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok;
 3. uchwałą nr 338/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok;
  wprowadza się następujące zmiany:
  1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
  2. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
  3. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
  4. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
  5. w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
  6. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od nr 7 do nr 11.

§ 9.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2017 rok (Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok), zgodnie z którym:
  1. zwiększono powiatowi o 58 797,00 zł dotację celową na zadania własne, bieżące, w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, na działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej:
   1. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach - 6 634,00 zł,
   2. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - 6 990,00 zł,
   3. Dom Pomocy Społecznej w Moryniu - 8 730,00 zł,
   4. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - 36 443,00 zł;
  2. zmniejszono o 4 000,00 zł plan wydatków finansowanych dotacją w dziale 710-Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na wynagrodzenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych;
  3. dokonano zmian między działaniami w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:
   1. zmniejszono o 53 000,00 zł plan wydatków na działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze;
   2. zwiększono o 53 000,00 zł plan wydatków na działanie 2.3.2.1.W Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom.
 2. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonuje się w związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lutego 2017 r. (Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok), zgodnie z którym zwiększono powiatowi o 16 920,00 zł dotację celową na zadania zlecone, bieżące, z przeznaczeniem na opracowywanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390). Zwiększenie dotyczy działania 13.1.2.5.W Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 3. Rozwiązuje się rezerwę celową budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 6 006,59 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną budżetu powiatu w kwocie 96 506,20 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną budżetu powiatu na zadania inwestycyjne w kwocie 71 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Wymiana kotła c. o. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie".
 6. Zgodnie z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie zwiększa się o 327,60 zł plan wydatków jednostki na zadania zlecone w dziale 851-Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za ucznia szkoły, jednocześnie zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (koordynatora ww. zadania) zmniejsza się w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie plan wydatków Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.
 7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zmniejsza się plan wydatków o 96 506,20 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w związku z planowanym zatrudnieniem zastępcy dyrektora w jednostce oraz z wypłatą odprawy emerytalnej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-02-24 15:35:02
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-24 15:35:02

Strona odwiedzona 96 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.