Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

114 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 353/2017 z dnia 2017-03-16

w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948) w związku z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz §9 ust. 2 Porozumienia z 29 lutego 2008 r. w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 36 poz. 781 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się, za uprzednim 36-miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2020 r. porozumienie z dnia 29 lutego 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.

§ 2. Oświadczenie zawarte w §1 oznacza zwolnienie Gminy Gryfino z obowiązków wykonywania zadania własnego Powiatu Gryfińskiego od dnia 1 września 2020 r.

§ 3. Szczegółowe warunki oraz czynności, w tym sposób dokonania rozliczeń finansowych, związane z ustaniem porozumienia określi odrębne porozumienie pomiędzy obydwoma stronami.

§ 4. Wykonanie uchwały, w tym złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu oraz zawarcie porozumienia, o którym mowa w §3 uchwały, powierza się Staroście Gryfińskiemu oraz Wicestaroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2008 r. Powiat Gryfiński zawarł z Gminą Gryfino porozumienie w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od 1 września 2008 r. Na mocy zawartego porozumienia w przekazanym Zespole Szkół funkcjonuje obok liceum także gimnazjum, którego prowadzenie należy do zadań własnych gminy.

Na mocy wprowadzanej od 1 września 2017 r. nowelizacji prawa oświatowego, tj. wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy Prawo oświatowe, nastąpi naturalne wygaszanie gimnazjów. W związku z naturalnym wygaszeniem z końcem roku szkolnego 2018/2019 gimnazjów, ujęte w § 3 ust. 2 zapisy porozumienia nie będą realizowane - nie będzie prowadzone gimnazjum.

Zgodnie z § 9 ust. 2, porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron, z zachowaniem 36-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego tj. z dniem 31 sierpnia 2020 r. Powyższy zapis przewiduje możliwość rozwiązania porozumienia za wypowiedzeniem. Niezależnie od takiego sposobu rozwiązania istnieje możliwość rozwiązania porozumienia za zgodą stron w każdym czasie.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione

data opublikowania: 2017-03-27 10:16:46
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-27 10:16:46

Strona odwiedzona 103 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.