Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

115 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 357/2017 z dnia 2017-03-23

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Poszukiwani wykwalifikowani" planowanego do realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i poz. 1948) w związku z § 3 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr 51/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa z programów resortowych i funduszy celowych, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. "Poszukiwani wykwalifikowani" i wyraża zgodę na udział Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - jako partnera w projekcie przygotowywanym przez EURO Capital Doradztwo Gospodarcze Sp z o.o. Spółka komandytowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się "Diagnozę potrzeb edukacyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie dla Technikum Zawodowego im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zawodach technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych" opracowaną w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli dyrektorowi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, na przystąpienie do partnerskiego projektu pn. "Poszukiwani wykwalifikowani" współfinansowanego w ramach RPO WZ 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Celem projektu będzie poprawa sytuacji absolwentów na rynku pracy poprzez zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, pobudzenie ich kreatywności oraz zaktywizowanie postaw na rynku pracy.

Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, szkoła ubiegająca się o wsparcie w ramach działania 8.6 powinna posiadać diagnozę zapotrzebowania w tym zakresie, zatwierdzoną przez organ prowadzący.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-03-28 10:28:40
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-28 10:28:40

Strona odwiedzona 82 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.