Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

115 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 359/2017 z dnia 2017-03-23

w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2017 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948), art. 90 ust. 2a i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz § 3 ust. 1 i 3 uchwały Nr XXIII/174/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 21 maja 2013 r. poz. 2075), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną stawkę dotacji na jednego ucznia/wychowanka w wysokości:

 1. dla szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych w których realizowany jest obowiązek nauki:
  • zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży - 498,84 zł;
 2. dla placówek niepublicznych
  • domu wczasów dziecięcych - 2 704,53 zł.

§ 2.

 1. Nowe stawki dotacji obowiązują od 1 stycznia 2017 roku.
 2. Korekta przekazanej dotacji za okres od stycznia do lutego, nastąpi do 31 marca 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Tomasz Siergiej
Henryk Kaczmar


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.

Natomiast, zgodnie z art. 90 ust. 3a niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Warunkiem udzielenia dotacji jest podanie planowanej liczby uczniów/wychowanków nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Kalkulacja stawek dotacji:

 1. Kwota dotacji na jednego ucznia zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży ustalona została na kwotę 498,84 zł miesięcznie.
  Algorytm wyliczenia:
  • finansowy standard A podziału subwencji: 5 292,7779 zł
  • wskaźnik korygujący Di dla powiatu gryfińskiego - 0,9733050005
  • waga (Sa, P9, P12) - 1,162
  1,162 x 5 292,7779 x 0,9733050005 : 12 miesięcy = 498,84 zł miesięcznie na jednego ucznia
 2. Kwota dotacji na jednego wychowanka domu wczasów dziecięcych ustalona została na kwotę 2 704,53 zł miesięcznie.
  Algorytm wyliczenia:
  • finansowy standard A podziału subwencji: 5 292,7779 zł
  • wskaźnik korygujący Di dla powiatu gryfińskiego - 0,9733050005
  • waga (P44) - 6,3
  6,3 x 5 292,7779 x 0,9733050005 : 12 miesięcy = 2 704,53 zł miesięcznie na jednego wychowanka

data opublikowania: 2017-03-28 10:39:28
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-28 10:39:28

Strona odwiedzona 78 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.