Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

118 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 374/2017 z dnia 2017-04-13

w sprawie akceptacji Koncepcji projektu "Kierunek: Praca" - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi; projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 814, zm.: z 2016 r., poz. 1579, z 2017 r., poz. 1948, poz. 730), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz.645, zm.: z 2016 r., poz. 691, poz. 868, poz. 1579, z 2017 r., poz. 1265, poz. 1860, poz. 1940, poz. 1984, poz. 2138, poz. 2260, poz. 1948) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 57, poz. 1044, zm.: z 2007 r. Nr 95, poz. 1655; z 2008 r. Nr 89, poz. 1881, Nr 101,poz. 2265; z 2009 r. Nr 64, poz. 1751; z 2010 r. Nr 44, poz. 941; z 2011 r. Nr 8, poz. 126, Nr 66, poz. 1202) i § 3 ust. 1 procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa z programów resortowych i funduszy celowych, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 51/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się koncepcję projektu "Kierunek: Praca" - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi; projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie złożyć wniosek o przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla projektu "Kierunek: praca" dotyczącego aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy- zamieszkujących tereny wiejskie w danym powiecie.

W ramach projektu realizowane zostanie wsparcie udzielone zarówno osobom bezrobotnym poprzez przedstawienie odpowiedniej oferty pracy, jak i lokalnym pracodawcom poprzez subsydiowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz refundację kosztów wyposażenia / doposażenia nowego stanowiska pracy. Realizacja poszczególnych działań w projekcie oparta będzie na zapisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U.2016, poz. 645 z zm.).

Planowany czas realizacji projektu: 01.06.2017r. - 31.12.2019r.

Planowane dofinansowanie wynosi: 250 000,00 zł.

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie: 18.04.2017r.

Zważając na powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Mgr Bogusława Florek

data opublikowania: 2017-04-14 14:22:34
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-14 14:22:34

Strona odwiedzona 71 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.