Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

118 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 375/2017 z dnia 2017-04-13

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 49; zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 469, poz. 651, poz. 882, poz. 883, poz. 1085, poz. 1115, poz. 1213, poz. 1338 i poz. 1485.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 16 480,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 16 480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 186 969,64 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 186 969,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 170 489,64 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 170 489,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr 315/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 320/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 2. uchwałą nr 326/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 3. uchwałą nr 338/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 4. uchwałą nr 339/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 5. uchwałą nr 342/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 6. uchwałą nr 346/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 7. uchwałą nr 352/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 8. uchwałą nr 360/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 9. uchwałą nr 361/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 10. uchwałą nr 362/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 11. uchwałą nr 372/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok;

wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu oraz kierownikom jednostek określonych w załącznikach od nr 5 do nr 10.

§ 7.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członek Zarządu
Jerzy Miler
Członek Zarządu
Jan Gładkow
Członek Zarządu
Henryk Kaczmar
Członek Zarządu
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2017 rok (Zarządzenie nr 129/2017 z dnia 30 marca 2017 r.). Zwiększa się o 10 000,00 zł plan dotacji na zadania bieżące, zlecone, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na pokrycie kosztów uporządkowania nieruchomości Skarbu Państwa w związku z organizacją obchodów rocznicy Forsowania Odry. Zmiany w układzie zadaniowym: środki na działanie 5.1.1.2.W Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80111 Gimnazja specjalne, 80134 Szkoły zawodowe specjalne, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2017 rok (Zarządzenie nr 133/2017 z dnia 31 marca 2017 r.). Zwiększa się o 6 480,00 zł plan dotacji na zadania własne, bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 37, na działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
 3. Rozwiązuje się rezerwę celową budżetu powiatu z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 7 005,60 zł oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 4 560,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
 4. Rozwiązuje się rezerwę celową budżetu powiatu z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 98 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów "Europejskie staże" w kwocie 40 000,00 zł i "Od praktyki do pracy 2" w kwocie 58 000,00 zł.
 5. Zmian w planie wydatków na zadania zlecone w dziale 851-Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Zmniejsza się o 234,00 zł plan wydatków na to zadanie w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, w związku z wnioskiem uczennicy ośrodka o objęcie jej ubezpieczeniem zdrowotnym.
 6. Zmian w planie wydatków na zadania zlecone w dziale 710-Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany, dokonuje się zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie. Zmniejsza się o 270,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zwiększeniu planu na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.
 7. Dokonuje się korekty planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację projektu "Kreatywni na co dzień". W związku z niezachowaniem kolejności paragrafów we wniosku Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie z dnia 27.01.2017 r. błędnie przyporządkowano kwoty wydatków do paragrafów w uchwale nr 362/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r.

Z-ca Głównego Księgowa
Mariola Płuciennik


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-04-14 14:37:04
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-14 14:37:04

Strona odwiedzona 77 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.