Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

120 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 383/2017 z dnia 2017-04-28

w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim" i udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 3, 3a, 5 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm. poz. 1579, 1948, Dz.U. 2017, poz. 730) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt pn. "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim" 07.01.00-IP.02-32-K14/16, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 2. Udziela się pełnomocnictwa p.o dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - pani Bożenie Stawiarskiej do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu pn. "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim" w tym : podpisania wniosku o dofinansowanie, realizacji projektu, podpisywania wniosku o płatność, zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją projektu oraz innych decyzji wiążących w ramach realizacji projektu.

§ 3. Pełnomocnictwa udziela na okres realizacji projektu.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się p.o dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.05. 2017 r.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Powiat Gryfiński otrzymał dofinasowanie ze środków EFS projektu pn. "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim". Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 07.01.00-IP.02-32-K14/16, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 1. 034 700,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFS - 878 940,00 zł

Środki własne - 155 760,00 zł

Wkład własny pokrywany będzie z zasiłków i świadczeń wypłacanych przez PCPR, beneficjentom projektu.

Projekt będzie realizowany od 01 października 2017 do30.09.2019 r.

Efektem wdrożenia przedmiotowego projektu będzie objęcie wsparciem ok 90 osób, w tym osoby przebywające w pieczy zastępczej, opuszczające pieczę zastępczą i osoby niepełnosprawne.

Beneficjenci projektu będą objęci działaniami o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, będą mieli możliwość uzyskania kursów: prawa jazdy i zawodowych, wg indywidualnych potrzeb. Część osób objętych wsparciem społeczno-zawodowym, uzyska pracę w tym osoby niepełnosprawne w nowotworzonym ZAZ-ie.

W związku z tym zasadne jest przyjęcie do realizacji projektu pn. Aktywna integracja w powiecie gryfińskim" i upoważnienie p.o dyrektora PCPR do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2017-05-04 13:50:31
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-04 13:50:31

Strona odwiedzona 72 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.