Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

120 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 386/2017 z dnia 2017-04-28

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948,

poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659.) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 49; zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 469, poz. 651, poz. 882, poz. 883, poz. 1085, poz. 1115, poz. 1213, poz. 1338, poz. 1485, poz. 1681 i poz. 1686.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 40 000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 126 106,70 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 100 646,66 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 25 460,04 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 86 106,70 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 60 646,66 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 25 460,04 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr 315/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 320/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 2. uchwałą nr 326/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 3. uchwałą nr 338/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 4. uchwałą nr 339/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 5. uchwałą nr 342/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 6. uchwałą nr 346/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 7. uchwałą nr 352/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 8. uchwałą nr 360/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 9. uchwałą nr 361/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 10. uchwałą nr 362/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 11. uchwałą nr 372/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 12. uchwałą nr 375/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 13. uchwałą nr 385/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok;

wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 9.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członek Zarządu
Jerzy Miler
Członek Zarządu
Jan Gładkow
Członek Zarządu
Henryk Kaczmar
Członek Zarządu
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody
 2. Zachodniopomorskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2017 rok (Zarządzenie nr 158/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.). Zwiększa się o 40 000,00 zł
 3. plan dotacji na zadania bieżące, zlecone, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41 na działanie 5.1.1.2.W
 4. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 31 000,00 zł oraz na działanie 5.1.1.3.W Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach
 5. administracyjnych kwota 9 000,00 zł.
 6. Zmian w planie wydatków w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji,
 7. Kultury, Sportu i Turystyki. Zmniejsza się o 3 000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy
 8. Mieszkowice, z przeznaczeniem na dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej "Nadodrzańskie spotkania z historią 2017".
 9. Zmian w planie wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, dokonuje się w związku z rozliczeniem programu Aktywny
 10. samorząd za 2016 rok finansowanego środkami PFRON. Zmniejsza się o 33 106,70 zł plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków
 11. Starostwa Powiatowego w Gryfinie, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków do PFRON.
 12. Rozwiązuje się rezerwę ogólną budżetu powiatu w kwocie 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wydziału Komunikacji i Transportu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-05-04 14:08:05
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-04 14:08:05

Strona odwiedzona 91 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.