Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

126 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 413/2017 z dnia 2017-06-08

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935.) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 49; zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 469, poz. 651, poz. 882, poz. 883, poz. 1085, poz. 1115, poz. 1213, poz. 1338, poz. 1485, poz. 1681, poz. 1686, poz. 1899, poz. 2241, poz. 2246, poz. 2399, poz. 2479 i poz. 2480.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 174 038,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 174 038,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 792542,34 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 257362,11 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 535 180,23 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 618504,34 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 118504,34 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 500 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów

publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale nr 315/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 320/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 2. uchwałą nr 326/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 3. uchwałą nr 338/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 4. uchwałą nr 339/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 5. uchwałą nr 342/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 6. uchwałą nr 346/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 7. uchwałą nr 352/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 8. uchwałą nr 360/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 9. uchwałą nr 361/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 10. uchwałą nr 362/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 11. uchwałą nr 372/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 12. uchwałą nr 375/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 13. uchwałą nr 385/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 14. uchwałą nr 386/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 15. uchwałą nr 400/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 16. uchwałą nr 405/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 17. uchwałą nr 406/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok;

wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zamiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od nr 9 do nr 12.

§ 11.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członek Zarządu
Jerzy Miler
Członek Zarządu
Jan Gładkow
Członek Zarządu
Henryk Kaczmar
Członek Zarządu
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2017 rok (Zarządzenie nr 238/2017 z dnia 23 maja 2017 r.). Zwiększa się o 174 038,00 zł plan dotacji na zadania bieżące, zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 69 na działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze kwota 169 238,00 zł oraz na działanie 2.3.2.1.W Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom kwota 4 800,00 zł.
 2. Zgodnie z wnioskami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zmniejsza się o 12 142,00 zł plan wydatków jednostki na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafów z grupy wynagrodzeń oraz dokonuje się zmian w paragrafach z grupy wynagrodzeń o 2 479,00 zł.
 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu "Europejskie staże". Zmniejsza się o 1 070,00 zł plan wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 4431 Różne opłaty i składki, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
 4. Zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu z zakresu oświaty i wychowania plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o 2 891,37 zł i w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o 19 778,30 zł.
 5. Zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o 11 449,42 zł.
 6. Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Urządzenie drogi dojazdowej na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego-partycypacja w kosztach" o 4 168,48 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków bieżących.
 7. Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 724,94 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
 8. Przenosi się środki w kwocie 500 000,00 zł w dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z paragrafu 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do paragrafu 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środki w kwocie 1 777,33 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z paragrafu 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych do paragrafu 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
 9. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu powiatu o kwotę 31 011,75 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług.
 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmniejsza się o 2 962,97 zł plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na zapłatę podatku VAT, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w DPS w Moryniu" oraz zmniejsza się o 28 048,78 zł plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, na zapłatę podatku VAT, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej (termomodernizacja budynku w postaci docieplenia ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o.)".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-06-09 14:52:53
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-09 14:52:53

Strona odwiedzona 99 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.