Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

144 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 473/2017 z dnia 2017-10-19

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na terenie powiatu gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady postępowania przy udzielaniu dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na terenie powiatu gryfińskiego.

§ 2.

 1. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są udzielane na następujące zadania:
  1. zapewnienie ochrony ludności;
  2. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej;
  3. prowadzenie działań profilaktycznych;
  4. organizowanie szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych;
 2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 3. Dotacja celowa musi być wykorzystana do 31 grudnia roku, w którym została udzielona.

§ 3.

 1. Podmioty ubiegające się o pozyskanie dotacji składają zapotrzebowania do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie, który przedstawia zbiorcze zapotrzebowanie do Zarządu Powiatu w Gryfinie. Po zatwierdzeniu kwot przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, podmioty składają szczegółowe wnioski, o których mowa w ust 2.
 2. Podmiot ubiegający się o pozyskanie dotacji winien złożyć pisemny wniosek, w którym określi:
  1. szczegółowy opis zadania z podaniem celu na jaki dotacja zostanie wykorzystana;
  2. wysokość wnioskowanej dotacji;
  3. datę rozpoczęcia i zakończenia zadania;
  4. nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację;
  5. nazwiska i imiona oraz stanowiska osób statutowo uprawnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów.
 3. OSP jest zobowiązana dołączyć także inne dokumenty, o które zwróci się Powiat, jeśli charakter realizowanego zadania wymaga ich uzyskania, albo jeśli ich przedłożenie jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku lub może mieć wpływ na wysokość dotacji.
 4. Złożenie dodatkowych wyjaśnień o których mowa w ust. 4 podlega uzupełnieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym zakresie i terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
 5. Do wniosku należy dołączyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 7. Zarząd Powiatu w Gryfinie uwzględniając § 3 ust 1 może wskazać inne jednostki OSP do dotowania pomimo nie wskazania wykazu potrzeb.

§ 4.

 1. Decyzję o przyznaniu dotacji celowej podejmuje Zarząd Powiatu w Gryfinie w formie uchwały.
 2. Przy rozpatrywaniu wniosków Zarząd Powiatu ocenia:
  1. znaczenie zadania dla ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa;
  2. przedstawioną kalkulację kosztów zadania;
  3. proponowaną jakość wykonania zadania;
  4. spełnienie wymogów, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały;
  5. realizację zadań przez podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji w br.;
  6. możliwości finansowe budżetu Powiatu.
 3. Udzielenie dofinansowania następuje w formie umowy cywilno-prawnej, w której określa się szczegółowe obowiązki dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszych zasad.
 4. Dotacja wypłacana jest przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie określonym w umowie.

§ 5.

 1. OSP otrzymująca dotację z budżetu powiatu jest odpowiedzialna za:
  1. prawidłowe przygotowanie dokumentacji w tym opisanie faktur lub rachunków otrzymanych od wykonawców usług i dostawców towarów;
  2. wydatkowanie otrzymanych środków zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579);
  3. wykonanie zadania zgodnego z zasadami uczciwej konkurencji, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. W przypadku braku możliwości wykorzystania dotacji w terminie umownym lub rezygnacji z wykonania zadania wnioskodawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym Powiat.

§ 6.

 1. Powiat Gryfiński kontroluje i ocenia realizację zadania w szczególności:
  1. stan realizacji zadania;
  2. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania;
  3. prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.
 2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub po jego zakończeniu.

§ 7.

 1. Rozliczenie dotacji następuje w terminie określonym w umowie.
 2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania objętego umową wraz z fakturami zakupionych przedmiotów, a także dowodów ich zapłaty.
 3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 9. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie min. ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

W działaniach tych główne zadania wykonują jednostki straży pożarnych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych, które bardzo często jako pierwsze przystępują do działań ratowniczych.

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych często realizowane są na obiektach powiatowych min. drogach powiatowych (usuwanie wiatrołomów, substancji ropopochodnych, ratownictwo techniczne itp.).

Przyjęcie uchwały umożliwi udzielenie dotacji celowych Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na terenie powiatu gryfińskiego, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-10-24 09:44:22
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-24 09:44:22

Strona odwiedzona 118 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.