Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

149 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 499/2017 z dnia 2017-12-07

w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592, zm.: Dz.U. z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 162 poz. 1568, z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, z 2007r.,Nr 173 poz. 1218, z 2008 r., Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r., Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r., Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz.U. z 2013., poz. 135, zm.: Dz.U. z 2013 r., poz. 154) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie wprowadza się następujące zmiany: §17 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"Za naruszenie obowiązków zawartych w Regulaminie i norm współżycia społecznego, wychowanek może otrzymać:

 1. Upomnienie
 2. naganę ustną
 3. naganę z wpisem do akt wychowanków
 4. okresowe zawieszenie korzystania z imprez o charakterze rozrywkowym
 5. pomniejszenie kwoty kieszonkowego (otrzymane kieszonkowe na dany miesiąc nie może być niższe niż 1% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt. 2 ustawy)."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chojnie.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej
Członek Zarządu - Jan Gładkow


UZASADNIENIE

W związku z kontrolą przeprowadzoną przez inspektorów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w dniach 11-12.09.2017 r. w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Chojnie oraz wystąpieniem pokontrolnym z dnia 25.09.2017 r. w punkcie 2, dotyczącym przestrzegania praw dziecka, zakwestionowany został w Regulaminie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Chojnie, zapis § 17 pkt. 3 tj.:
"Za naruszenie obowiązków zawartych w regulaminie i norm współżycia społecznego wychowanek może otrzymać:

 1. Upomnienie
 2. naganę ustną
 3. naganę z wpisem do akt wychowanków
 4. okresowe zawieszenie korzystania z imprez o charakterze rozrywkowym
 5. pomniejszenie kwoty kieszonkowego (otrzymane kieszonkowe na dany miesiąc nie może być niższe niż 1% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt. 2 ustawy)."

W ocenie organu sprawującego nadzór nad placówką, zapisy zawarte w lit. A, b, d i f mogą naruszać prawa dziecka. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Placówek opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, a następnie w poszczególnych placówkach wchodzących w skład CPOW w Chojnie.

data opublikowania: 2017-12-08 12:44:20
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 12:44:20

Strona odwiedzona 54 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.