Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zasady postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek pobierz
  2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (poświadczona kopia).
  3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (poświadczone kopie).
  4. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
   1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
   2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
   3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
   4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywaniu stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
 3. OPŁATY
  Nie pobiera się.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku - otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczyciele, który złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od wydanej decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę - wydającego decyzję.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino lub pokój nr 205 (II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d.
 7. UWAGI
  Etapy postępowania egzaminacyjnego:
  1. Analiza formalna wniosku i dołączonej dokumentacji. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja do niego załączona nie spełniają wymagań formalnych, nauczyciel kontraktowy zostaje wezwany przez organ prowadzący szkołę do usunięcia braków.
   Nie usunięcie tych braków w terminie 14 dni spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  2. Powiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu nauczyciel powinien otrzymać na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
  3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
   1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako jej przewodniczący,
   2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
   3. dyrektor szkoły,
   4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
   5. na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
  4. Nauczyciel, który nie zdał egzaminu, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym, że do ponownego egzaminu przed komisją egzaminacyjną można przystąpić tylko jeden raz w danej szkole.
  5. Komisja Egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
  6. Akt nadania (odmowa nadania) stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wydawany jest w drodze decyzji administracyjnej.

data opublikowania: 2008-03-10 10:39:37
data ostatniej aktualizacji: 2018-06-13 13:59:36

Strona odwiedzona 4959 razy
Inf. przygotowana przez: Sylwia Cieśla
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.