Strona główna | BIP MCiA Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkę
Szukane wyrażenie:   szukaj w:

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

wersja do wydrukuwersja do wydruku
Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel. 91-416-10-35
Nazwa procedury:
Uzgadnianie dokumentacji projektowej przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

 1. PODSTAWA PRAWNA:

  • Art. 28 ust.1 i Ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U.2010.193.1287 - j. t.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.2001.38.455)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133).
  • Regulamin Powiatowego Zespołu Uzgadniania dokumentacji Projektowych w Gryfinie (Załącznik do Zarządzenia nr 24/2005 Starosty Gryfińskiego z 31 marca 2005r.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wypełniony wniosek strony «pobierz», należy złożyć w pokoju nr 17 ZUDP lub w kancelarii ogólnej w budynku Starostwa Powiatowego ul. Sprzymierzonych 4
  • Projekt techniczny sieci uzbrojenia terenu (3 egzemplarze projektu),
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wraz z załącznikiem graficznym,
  • Warunki techniczne podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
  • Opis techniczny projektu,
  • Upoważnienie od inwestora dla przedstawiciela działającego w jego imieniu.
 3. OPŁATY:

 4. Według cennika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz.U.2004.37.333) - realizacja rachunku przed odbiorem opinii.

  W przypadku złożenia pełnomocnictwa należy udokumentować wniesienie stosownej opłaty wg załącznika do Ustawy o opłatach skarbowych z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.2006.225.1321)

 5. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 6. 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni.

 7. ZAKOŃCZENIE SPRAWY:

 8. Zainteresowany otrzymuje opinię ZUD wraz z dwoma poświadczonymi egzemplarzami projektu.

  Od otrzymanej opinii w ciągu dwóch tygodni służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie.

 9. INNE ISTOTNE INFORMACJE (UWAGI):

 10. Posiedzenie ZUD odbywa się dwa razy w miesiącu. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania opinii. Opinię wydaje się w celu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami


data opublikowania: 2006-12-14 10:11:09
data ostatniej aktualizacji: 2013-04-02 13:43:21

 

wstecz Strona odwiedzona 9116 razy
Inf. przygotowana przez: Grzegorz Downar kliknij na odnośnik
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga kliknij na odnośnik
do góry