Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Rejestracja pojazdu - pojazd z zagranicy

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  art.72 i 74 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.1137);
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (wypełnia właściciel, właściciele) pobierz ZIP
  • Załączniki:
   1. Dowód własności pojazdu a w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu - dokument potwierdzający powierzenie pojazdu,
   2. Dowód rejestracyjny. W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
   3. Zagraniczne tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd posiada tablice,
   4. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał*,
   5. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy*.

    *Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku tego dokumentu, jednakże musi on być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana właściciela pojazdu.

   6. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane,
  • Do wglądu:
   • dokument tożsamości właściciela
    1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
    2. paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
    3. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika
    4. polisa OC (gdy pojazd posiada już czasową rejestrację w Polsce).
 3. OPŁATY:
  1. Opłata rejestracyjna (obowiązkowe)
   W przypadku wnoszenia opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami, na dowodzie wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych opłat np. 253,50 opł.rejestracyjna + 2,50 opłata ewidencyjna - § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U Nr 121, poz. 839 ze zm)

   Należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Bank BGŻ oddział Gryfino nr 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
   Opłatę za dokumenty można dokonać kartą płatniczą na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (UWAGA! pobierana jest opłata manipulacyjna za dokonanie transakcji 2,00 zł);
   Samochód osobowy z zagranicy
    OPŁATAOPŁATA EWID.
   TABLICE80,00 zł0,50 zł
   DR54,00 zł0,50 zł
   PC13,50 zł0,50 zł
   NL18,50 zł0,50 zł
   ZL12,50 zł-
   KP75,00 zł0,50 zł
   253,50 + 2,50 = 256 zł
   Motockl z zagranicy
    OPŁATAOPŁATA EWID.
   TABLICE40,00 zł0,50 zł
   DR54,00 zł0,50 zł
   PC13,50 zł0,50 zł
   NL18,50 zł0,50 zł
   ZL12,50 zł-
   KP75,00 zł0,50 zł
   195,00 + 2,00 = 197 zł
   Motorower z zagranicy
    OPŁATAOPŁATA EWID.
   TABLICE30,00 zł0,50 zł
   DR54,00 zł0,50 zł
   PC13,50 zł0,50 zł
   NL--
   ZL12,50 zł-
   KP--
   110,00 + 1,50 = 111,50 zł
   Przyczepa, ciągnik z zagranicy
    OPŁATAOPŁATA EWID.
   TABLICE40,00 zł0,50 zł
   DR54,00 zł0,50 zł
   PC13,50 zł0,50 zł
   NL--
   ZL12,50 zł-
   KP--
   120,00 + 1,50 = 121,50 zł
  2. Opłata skarbowa:
   17,00 zł za ewentualne złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii:
   • wpłacamy na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino Bank PKO SA I/O Gryfino nr 61124038551111001012416308 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Gryfinie,
   • wpłacamy na konto Urzędu Miejskego w Chojnie Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Chojnie
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych).
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa, Wydziale, Filii Wydziału w Chojnie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów,
  2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1- Sala Obsługi Interesantów
 7. UWAGI:
  • Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  • W przypadku dowodu rejestracyjnego, w którym są brakujące parametry techniczne, niezbędnym jest wykonanie dodatkowego badania technicznego w celu uzupełnienia danych pojazdu.

data opublikowania: 2007-01-25 09:00:20
data ostatniej aktualizacji: 2018-11-07 10:04:07

Strona odwiedzona 22288 razy
Inf. przygotowana przez: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.