Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o wydanie o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pobierz PDF,
  2. załączniki:
   • oświadczenie osoby zarządzającej transportem pobierz PDF,
   • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych;
   • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą o spełnianiu wymogu dobrej reputacji pobierz PDF;
   • dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: - 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego - 5000 euro na każdy następny pojazd samochodowy;

   • Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:
    1. roczne sprawozdanie finansowe lub
    2. dokumenty potwierdzające:
     • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami;
     • posiadanie akcji, udziałów, lub innych zbywalnych papierów wartościowych;
     • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych;
     • własność nieruchomości.
    Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
   • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy pobierz PDF,
   • wykaz pojazdów zawierający informacje: marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem pobierz PDF,
   • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji.
 3. OPŁATY
  Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób, wynosi:
  Opłata w zł
  okres ważności licencji w latach
  od 2 do 15powyżej 15 do 30powyżej 30 do 50
  700800900
  • za wydanie wypisu do licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty podstawy;
  • za wydanie licencji, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty podstawy do obliczenia;
  • za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty podstawy do obliczenia;
  • za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty podstawy do obliczenia;
  • za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy lub w przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty podstawy do obliczenia.
  • za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% podstawy do obliczenia,
  • za wydanie wypisu w innych przypadkach pobiera się opłatę w wysokości 1% podstawy do obliczenia.
  Opłaty należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie: Bank BGŻ oddział Gryfino: 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820;
  Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł.
  Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - Bank PEKAO S.A. I/O Gryfino nr 61124038551111001012416308 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Do 30 dni. Wnioski rozpatruje się wg kolejności ich złożenia.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (parter) lub Sekretariat ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino (I piętro).
 7. UWAGI
  1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  2. Licencja uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.
  4. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 cyt. ustawy, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
  Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji - art. 14 ust. 2 cyt. ustawy o transporcie drogowym pobierz PDF.
  Jeżeli zmiany polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z licencji pobierz PDF.
  W przypadku utraty licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o wydanie wtórnika licencji pobierz PDF.
  W przypadku utraty wypisu z licencji, przedsiębiorca jest zobowiązany, zgłosić ten fakt, występując z wnioskiem o wydanie wtórnika wypisu z licencji pobierz PDF.

data opublikowania: 2013-09-09 11:04:55
data ostatniej aktualizacji: 2018-06-07 13:53:40

Strona odwiedzona 2107 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Celmer
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.