Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1137); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285 poz. 2856 ze zm.)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu" (wypełnia właściciel, właściciele) pobierz ZIP
   • Załączniki:
   • dowód rejestracyjny pojazdu
   • karta pojazdu, jeśli była wydana
   • tablice rejestracyjne
  • Do wglądu:
   1. dokument tożsamości właściciela
   2. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
   3. paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
   4. wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
   5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej.
   6. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.
   7. polisa OC (jej brak skutkuje zawiadomieniem UFG).
 3. OPŁATY:
  1. Opłata skarbowa:
   17,00 zł za ewentualne złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii:
   • wpłacamy na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino Bank PKO SA I/O Gryfino nr 61124038551111001012416308 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Gryfinie,
   • wpłacamy na konto Urzędu Miejskego w Chojnie Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Chojnie
  2. Opłata administracyjna za wycofanie pojazdu z ruchu (obowiązkowa):
   Opłatę za wycofanie należy uiścić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie- Bank BGŻ oddział Gryfino nr 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
   Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy- 80,00zł,
   W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
   • 4zł- od 3 do 12 miesiąca
   • 2zł- od 13 do 24 miesiąca;
   • 0,25zł- od 25 do 48 miesiąca.
   Opłatę za dokumenty można dokonać kartą płatniczą na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (UWAGA! pobierana jest opłata manipulacyjna za dokonanie transakcji 2,00 zł);
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Od ręki.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie** za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów,
  2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1- Sala Obsługi Interesantów
 7. UWAGI:
  • Wydział Komunikacji i Transportu czasowo wycofa pojazd z ruchu, pod warunkiem, że pojazd ten jest zarejestrowany w ewidencji Wydziału.
  • Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjny przechowywane są w depozycie.
  • Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
   • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
   • ciągniki samochodowe,
   • pojazdy specjalne,
   • autobusy.
  • Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
  • W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:
   • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
   • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
  • Właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.
  • Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu.

data opublikowania: 2007-01-24 14:28:11
data ostatniej aktualizacji: 2018-11-07 09:54:37

Strona odwiedzona 12430 razy
Inf. przygotowana przez: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.