Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydawanie zezwoleń na transport odpadów

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. OPŁATY
  • Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)) - zezwolenie na prowadzenie działalności podlega opłacie skarbowej w wysokości - 616 zł.
  • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.

  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej,

  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub bezpośrednio na konto urzędu: Bank PEKAO S. A. I/O Gryfino 61124038551111001012416308 w treści dowodu wpłaty: "zezwolenie na transport odpadów".
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY

  Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D

 7. UWAGI

  Zezwolenie na transport odpadów wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki został y wydane, nie dłużej niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym (art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach- Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)

  Wniosek musi zawierać dane zgodne z art. 28 ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn.zm), a mianowicie:

  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. Nr 112, poz. 1206); w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
  • oznaczenie obszaru prowadzenia działalności - w przypadku transportu odpadów;
  • wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
  • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów,
  • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów.

data opublikowania: 2014-07-18 10:53:10
data ostatniej aktualizacji: 2014-07-18 10:53:10

Strona odwiedzona 1140 razy
Inf. przygotowana przez: Lucyna Krzemińska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.