Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Zarządzania Drogami
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t. ze zm.).
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 j.t. ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz.199 j.t. ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 j.t. ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783 j.t. ze zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  • (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.430 ze zmianami).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę pobierz
  • szczegółowy i aktualny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic, lokalizacją oraz podaniem wymiarów zjazdu. Plan sytuacyjny można nabyć w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4,
  • kopia decyzji o warunkach zabudowy - poświadczona za zgodność z oryginałem,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wypis z rejestru gruntów),
  • inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi
  • jeśli wnioskodawca reprezentuje Inwestora - oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa (również oryginał).
 3. OPŁATY
 4. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82,00 zł (w przypadku, gdy zjazd prowadzi do obiektu gospodarczo-usługowego).

  Opłacie skarbowej podlegają dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika - 17,00 zł

  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

  Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, ul.1-go maja 16 lub na konto - Bank PEKAO S.A.I/O nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308.

  Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

  Zwalnia się z opłaty skarbowej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

  Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, organizacje pożytku publicznego.

 5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 6. W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY
 8. Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Gryfinie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

  Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. W tym przypadku termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi.

 9. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 10. Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.

 11. UWAGI
 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

  Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.

  Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

  Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

  W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne.

  Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

  Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi, projektu budowlanego zjazdu.

  Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi odrębne postępowanie.

data opublikowania: 2008-07-22 10:55:58
data ostatniej aktualizacji: 2018-06-12 14:39:31

Strona odwiedzona 5483 razy
Inf. przygotowana przez: Arkadiusz Durma
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.