Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Zarządzania Drogami
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t. ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 j.t. ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz.199 j.t. ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 j.t. ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783 j.t. ze zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  • (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.430 ze zmianami).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobierz
  • 2 egz. (1 egz. - do zwrotu) szczegółowego i aktualnego planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic, lokalizacją oraz podaniem wymiarów rzutu poziomego obiektu budowlanego lub urządzenia umieszczanego w pasie drogowym. Plan sytuacyjny można nabyć w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4,
  • inne dokumenty na żądanie (patrz UWAGI)
  • jeśli wnioskodawca reprezentuje Inwestora - oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa (również oryginał).
 3. OPŁATY
  Opłacie skarbowej podlegają dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika - 17,00 zł Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, ul.1-go maja 16 lub na konto - Bank PEKAO S.A.I/O nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308.
  Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
  Zwalnia się z opłaty skarbowej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
  Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, organizacje pożytku publicznego.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Gryfinie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
  Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. W tym przypadku termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
 7. UWAGI
  W przypadku, gdy lokalizowany obiekt lub urządzenie wymaga decyzji o warunkach zabudowy, wnioskodawca na żądanie winien przedłożyć kopię decyzji, poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
  Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

data opublikowania: 2008-07-22 11:52:27
data ostatniej aktualizacji: 2018-06-12 14:35:22

Strona odwiedzona 5157 razy
Inf. przygotowana przez: Arkadiusz Durma
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.