Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Nr 1/2014
na stanowisko ds. określonych ustawą Prawo budowlane
w Wydziale Architektury i Budownictwa
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74 - 100 Gryfino

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. określonych ustawą Prawo budowlane w Wydziale Architektury i Budownictwa wybrany został Pani Adam Świątek, zamieszkały w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Adam Świątek zaprezentował wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Komisji Rekrutacyjnej najwyżej ocenić jego kwalifikacje na stanowisko ds. określonych ustawą Prawo budowlane w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Nabór na stanowisko ds. określonych ustawą Prawo budowlane w Wydziale Architektury i Budownictwa

Nabór na stanowisko ds. określonych ustawą Prawo budowlane w Wydziale Architektury i Budownictwa

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2014
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4
74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. określonych ustawą Prawo budowlane
w Wydziale Architektury i Budownictwa

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. wykształcenie wyższe - profil: konstrukcyjno - budowlany, inżynieria środowiska lub budownictwo drogowe
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  2. znajomość prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  3. znajomość procesów inwestycyjnych,
  4. umiejętność czytania planów zagospodarowania przestrzennego, rysunków technicznych i podkładów geodezyjnych,
  5. umiejętność biegłej obsługi programów Word i Excel, znajomość systemu Windows, programu ARCHIT,
  6. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami,
  7. umiejętność pracy w zespole,
  8. odporność na stres, dokładność, terminowość, rzetelność.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych jako organu I instancji w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane,
  2. sprawdzanie zgodności złożonych projektów budowlanych z przepisami,
  3. nakładanie obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
  4. przygotowywanie decyzji, postanowień i pism w prowadzonych sprawach dotyczących m.in. zatwierdzania projektu budowlanego, wydawania pozwoleń na budowę, odmowy zatwierdzania projektów i udzielania pozwolenia na budowę, przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywaniu robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, przyjmowania zgłoszeń o rozbiórce, nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, wydawania pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych, przyjmowania zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania,
  5. udostępnianie dokumentów i informacji organom nadzoru budowlanego,
  6. uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego,
  7. dokonywanie pomiarów powierzchni lokali mieszkalnych na wniosek ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy,
  8. elektroniczna rejestracja prowadzonych spraw wraz z jej aktualizacją w programie ARCHIT,
  9. przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dowodu osobistego,
  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  12. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy,
  15. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 20 lutego 2014 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 1/2014 na stanowisko ds. określonych ustawą Prawo budowlane w Wydziale Architektury i Budownictwa".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 7 marca 2014 r.

TREŚĆ MODYFIKACJI

INFORMACJA

Starosta Gryfiński informuje, że rozstrzygnięcie naboru nr 1/2014 na stanowisko ds. określonych ustawą Prawo budowlane w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie nastąpi do dnia 17 marca 2014 r.

data opublikowania: 2014-02-06 14:45:59
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-17 11:23:43

Strona odwiedzona 2007 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.