Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na stanowisko księgowy

(nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani
Dominika Karmanowicz
zamieszkała w Gryfinie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Dorobek zawodowy i wykształcenie kandydatki potwierdzają, że Pani Dominika Karmanowicz spełnia oczekiwania i wymagania formalne. Pani Dominika Karmanowicz w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i umiejętnościami co pozwoli na rzetelne wypełnianie obowiązków.

Nabór na stanowisko księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Nabór na stanowisko księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
KSIĘGOWEGO
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
KSIĘGOWY (1/2 etatu)
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na stanowisku księgowego przyjmie obowiązki w zakresie:

 • przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania,
 • dekretowanie dokumentów księgowych
 • wprowadzenie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego zgodnie z dekretacją,
 • prowadzenie windykacji należności zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • rozliczanie faktur za leki i środki medyczne
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów,
 • udział w rozliczaniu okresowych inwentaryzacji,
 • księgowanie i rozliczanie na bieżąco zakupów materiałów i sprzętu,
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem,
 • inne prace zlecone przez Głównego księgowego.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, sytuacje stresowe, praca siedząca przy komputerze.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2014r. wyniósł 2,9%.

Niezbędne wymagania:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej rok praktyki w księgowości,
 • staż pracy co najmniej 3 lata,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
 • biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów księgowych bankowości elektronicznej, Płatnik,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, znajomość zagadnień księgowości budżetowej, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej,
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114).
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • odpowiedzialność, systematyczność, pracowitość,
 • kreatywność ,wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o pracę,
 • cv z opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane kwalifikacje(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia) (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność* (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska głównego księgowego,
 • ewentualnie referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty należy składać w sekretariacie domu lub przesyłać w terminie do dnia 25.02.2014 r. do godziny 14.00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie" na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
74-105 Nowe Czarnowo 66
tel. kontaktowy: 91-316-59-21
* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

UWAGA:

 1. Za złożoną w terminie uważa się ofertę doręczoną ogłoszeniodawcy, liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 2. Oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie po wyznaczonym terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Domu Pomocy w dniu 26.02.2014r. o godz. 16.00
 4. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 316 59 21
 6. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane wyłącznie na pisemny wniosek kandydata.
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gryfino.powiat.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, w terminie do dnia 03.03.2014r.

data opublikowania: 2014-02-14 13:36:52
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-03 08:05:36

Strona odwiedzona 1724 razy
Inf. przygotowana przez: Marianna Kołodziejska-Nowicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.