Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Januszczak zamieszkała w Chojnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Monika Januszczak wykazała się najlepszą znajomością i doświadczeniem zawodowym, które pozwoliły Komisji Rekrutacyjnej najwyżej ocenić jej kwalifikacje na stanowisko księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie w pełnym wymiarze czasu pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie w pełnym wymiarze czasu pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie, ul. Podmurze 4

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat).

 1. Wykształcenie:
  Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne, średnie ekonomiczne.
 2. Wymagania niezbędne
  1. co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach związany z księgowością,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. umiejętność biegłej obsługi programów Word i Excel, znajomość systemu Windows.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, Kodeksu Pracy, Karta Nauczyciela, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, Kodeksu postępowania administracyjnego,
  2. znajomość programu Płatnik,
  3. odporność na stres, dokładność, terminowość, rzetelność,
  4. umiejętność pracy w zespole,
  5. umiejętności organizacyjne, interpersonalne oraz samodzielnego rozwiązywania problemów,
  6. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami.
 4. Zakres zadań na stanowisku:
  1. naliczanie wypłat wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia,
  2. zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników Ośrodka oraz zdrowotnego członków ich rodzin i zgłaszanie do wyrejestrowania ich z ubezpieczenia po rozwiązaniu umowy,
  3. dokonywanie rozliczeń płacowych do celów ZUS,
  4. prowadzenie dokumentacji zasiłkowej, rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, opiekuńczych, macierzyńskich i wychowawczych oraz naliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
  5. prowadzenie gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  6. sporządzanie sprawozdań z płac zgodnie z wytycznymi GUS, SIO, Starostwa Powiatowego i innych jednostek państwowych.
 5. Warunki pracy na danym stanowisku:
  Osoba zatrudniona na stanowisku księgowej obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na odpowiednich dokumentach, przyjmuje interesantów. Tempo pracy zmienne, występują sytuacje stresowe, praca siedząca przy komputerze, powyżej 4 godzin.
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 7. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dowodu osobistego,
  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  6. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie,
  12. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 8. Termin i miejsce składania dokumentów.
  Dokumenty należy składać do 31 marca 2014r. do sekretariatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie (decyduje data wpływu). Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie:
  "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie w pełnym wymiarze czasu pracy.
  na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chojnie
  ul. Podmurze 4
  74 - 500 Chojna.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego procesu rekrutacji. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez komisję powołaną przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie w terminie do dnia 15 kwietnia 2014r .

data opublikowania: 2014-03-14 09:28:55
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-16 14:39:46

Strona odwiedzona 1895 razy
Inf. przygotowana przez: Edward Piotrowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.