Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Nr 2/2014
na stanowisko ds. rejestracji pojazdów
w Wydziale Komunikacji i Transportu
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74 - 100 Gryfino

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu wybrany został Pan Paweł Bucyk, zamieszkały w Chojnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Paweł Bucyk zaprezentował wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Komisji Rekrutacyjnej najwyżej ocenić jego kwalifikacje na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu Filia w Chojnie

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu Filia w Chojnie

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2014 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE UL. SPRZYMIERZONYCH 4 74-100 GRYFINO

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. wykształcenie wyższe lub średnie - preferowany profil: prawo, administracja, ekonomia, transport
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  2. znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji pojazdów.
  3. umiejętność biegłej obsługi programów Word i Excel,
  4. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami,
  5. umiejętność pracy w zespole,
  6. zdolność do podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za jej skutki,
  7. odporność na stres, dokładność, terminowość, rzetelność.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i nalepek legalizacyjnych,
  2. obsługa systemu Pojazd,
  3. przyjmowanie zawiadomień o ustanowieniu lub zniesieniu zastawu rejestrowego na pojeździe oraz o dokonaniu zmian w pojeździe wymagającym dokonania adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym i dokonywanie odpowiednich wpisów w dowodach rejestracyjnych,
  4. przyjmowanie zawiadomień o utracie lub zniszczeniu dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów, o kradzieży, zgubieniu lub zniszczeniu tablic rejestracyjnych oraz o zniszczeniu nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych, wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych,
  5. przyjmowanie zawiadomień o braku, utracie lub zniszczeniu numerów podwozia/nadwozia, nadawanie nowych numerów podwozia/nadwozia i wydawanie skierowań na nabicie nowych numerów podwozia/nadwozia,
  6. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów zarejestrowanych,
  7. wyrejestrowywanie pojazdów z ruchu, przedłużanie terminu czasowego wycofania i przywracanie do ruchu pojazdów czasowo wycofanych z ruchu,
  8. kierowanie do dodatkowego badania technicznego w razie powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub brak parametrów technicznych do rejestracji,
  9. przyjmowanie i zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych,
  10. dokonywanie wymaganych wpisów w karcie pojazdu i dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
  11. odbieranie, przygotowywanie przesyłek do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,
  12. przygotowywanie i aktualizowanie procedur z zakresu wykonywanych zadań do Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 6. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dowodu osobistego,
  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  12. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy,
  15. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 25 sierpnia 2014 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 2/2014 na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu".

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
  Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 15 września 2014 r.

data opublikowania: 2014-08-14 14:21:58
data ostatniej aktualizacji: 2014-09-16 12:02:36

Strona odwiedzona 2592 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.