Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Nr 3/2014
na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74 - 100 Gryfino

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru wybrana została Pani Magdalena Rusek, zamieszkała w Chojnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Magdalena Rusek zaprezentowała wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Komisji Rekrutacyjnej najwyżej ocenić jej kwalifikacje na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

Nabór na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Nabór na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2014
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4
74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne - preferowany profil: geodezja lub pokrewne,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  2. znajomość programu EWID2007,
  3. dobre podstawy informatyczne, w tym umiejętność obsługi programów graficznych,
  4. znajomość przepisów:
   • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
   • ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.),
   • rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.),
   • rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U z 2011r. Nr 263 poz. 572),
   • rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 poz. 383),
   • rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 poz.1183),
   • ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.),
  5. odpowiedzialność i staranność oraz dobra organizacja pracy,
  6. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami,
  7. umiejętność pracy w zespole,
  8. odporność na stres, dokładność, terminowość, rzetelność.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków,
  2. sporządzanie wypisów, wyrysów oraz zestawień z bazy ewidencji gruntów i budynków,
  3. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych rocznych, półrocznych i kwartalnych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  4. wydawanie kopii dokumentów, będących podstawą wpisów do bazy ewidencji gruntów i budynków,
  5. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości określonych w aktach notarialnych i określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
  6. przeprowadzanie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wpisu do ewidencji,
  7. archiwizowanie dokumentów źródłowych.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 6. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dowodu osobistego,
  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  12. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy,
  15. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 22 września 2014 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 3/2014 na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru".

   Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
   Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 06 października 2014 r.

data opublikowania: 2014-09-10 15:57:23
data ostatniej aktualizacji: 2014-10-07 09:27:08

Strona odwiedzona 2392 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.