Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY (1 etat) w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na stanowisku Głównego księgowego przyjmie obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

 • prowadzenia rachunkowości jednostki,
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

W szczególności do zadań głównego księgowego będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 • przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania,
 • wprowadzenie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego zgodnie z dekretacją,
 • terminowe przekazywanie wszelkich analiz i rozliczeń,
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów,
 • prowadzenie na bieżąco dokumentacji finansowo-księgowej domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie na bieżąco sprawozdań oraz GUS i ZUS,
 • dbanie o terminowe regulowanie rachunków,
 • terminowe rozliczanie wynagrodzeń pracowników, dokonywanie przelewów i rozliczeń z pracownikami, urzędem skarbowym i ZUS oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
 • terminowe rozliczanie spraw finansowych domu,
 • udział w rozliczaniu okresowych inwentaryzacji,
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów przez dom,
 • księgowanie i rozliczanie na bieżąco zakupów materiałów i sprzętu,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych,
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, sytuacje stresowe, praca siedząca przy komputerze , wymagająca częstych kontaktów z Wydziałem Finansowo - Księgowym Starostwa Powiatowego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2014r. wyniósł 2,7%.

Głównym księgowym może być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania niezbędne na stanowisko Głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie:

 • warunki przedstawione powyżej zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
 • biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów księgowych bankowości elektronicznej, Płatnik, księgowość Arisco, księgowość Vulcan
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, znajomość zagadnień księgowości budżetowej, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej,
 • kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114).
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • odpowiedzialność, systematyczność, pracowitość,
 • kreatywność ,wysoka kultura osobista,
 • pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o pracę,
 • cv z opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia) (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność* (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska głównego księgowego,
 • ewentualnie referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty należy składać w sekretariacie domu lub przesyłać w terminie do dnia 29.09.2014 r. do godziny 14.00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie" na adres: Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
74-105 Nowe Czarnowo 66
tel. kontaktowy: 91-316-59-21
*Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

UWAGA:

 1. Za złożoną w terminie uważa się ofertę doręczoną ogłoszeniodawcy, liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 2. Oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie po wyznaczonym terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Domu Pomocy w dniu 29.09.2014r. o godz. 15.00
 4. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 316 59 21
 6. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane wyłącznie na pisemny wniosek kandydata.
 7. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualną książeczkę zdrowia.
 8. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gryfino.powiat.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, w terminie do dnia 15.10.2014r

data opublikowania: 2014-09-19 13:44:27
data ostatniej aktualizacji: 2014-09-19 13:44:27

Strona odwiedzona 984 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Firląg
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.