Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. utrzymania dróg w Wydziale Zarządzania Drogami wybrany została Pan Piotr Brzęczek, zamieszkały w Żarczynie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Piotr Brzęczek zaprezentował wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Komisji Rekrutacyjnej najwyżej ocenić jego kwalifikacje na stanowisko ds. utrzymania dróg w Wydziale Zarządzania Drogami.

Nabór na stanowisko ds. utrzymania dróg w Wydziale Zarządzania Drogami

Nabór na stanowisko ds. utrzymania dróg w Wydziale Zarządzania Drogami

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2014
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4
74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. utrzymania dróg
w Wydziale Zarządzania Drogami

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  2. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  3. znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o ochronie przyrody, ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, Instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu,
  4. umiejętność pracy w zespole,
  5. odpowiedzialność, staranność, samodzielność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celach niezwiązanych z budową, utrzymaniem i ochroną dróg,
  2. rozpatrywanie wniosków na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót inżynieryjno - budowlanych, zajęć awaryjnych i innych inżynieryjnych zajęć pasa drogowego,
  3. przygotowanie decyzji zezwalającej na czasowe zajęcie pasa drogowego i naliczenie wysokości należnych opłat,
  4. wydawanie na wniosek występującego decyzji i protokolarne przekazywanie terenu zajęcia,
  5. kontrola zajęć pasa drogowego pod kątem legalności lub zgodności z wydanym zezwoleniem,
  6. nadzorowanie inwestycji własnych powiatu,
  7. przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem decyzji zezwalającej na wycinki drzew i krzewów,
  8. przyjmowanie i rozpatrywanie interwencji w sprawach czasowego zajęcia pasa drogowego,
  9. uzgadnianie dokumentacji technicznych w sprawach indywidualnych.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz wyjazdami w teren bez względu na porę doby i roku. Pomieszczenie biurowe spełnia wymagania przepisów bhp.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 6. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dowodu osobistego,
  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  12. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy,
  15. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 31 grudnia 2014 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 5/2014 na stanowisko ds. utrzymania dróg w Wydziale Zarządzania Drogami".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 15 stycznia 2015 r.

data opublikowania: 2014-12-17 09:55:13
data ostatniej aktualizacji: 2015-01-16 14:20:31

Strona odwiedzona 977 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.