Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na stanowisko referent ds. pracowniczych i sekretariatu (nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Nadała, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania stawiane na stanowisku, którego dotyczył nabór. Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych, oraz rozmowie kwalifikacyjnej uznano, że pani Joanna Nadała posiada predyspozycje do pracy na danym stanowisku, ponadto posiadana przez Panią wiedza praktyczna pozwoli na rzetelne wypełnianie obowiązków.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w DPS w Nowym Czarnowie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w DPS w Nowym Czarnowie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referent ds. pracowniczych i sekretariatu

 1. Wymagania:
  Wykształcenie:
  • wykształcenie wyższe
 2. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. udokumentowane minimum 2 lata pracy,
  3. znajomość przepisów prawa: kodeks pracy, przepisów kancelaryjnych, przepisów w zakresie archiwizacji dokumentów
  4. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego i postępowania administracyjnego
  5. biegła umiejętność obsługi komputera [WORD, EXCEL],
  6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. nieposzlakowana opinia,
  9. znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie w powierzone obowiązki,
  2. znajomość języka obcego,
  3. kandydat posiada prawo jazdy kat. B.
 4. Zakres zadań na stanowisku
  1. Obsługa kancelaryjna sekretariatu,
  2. Prowadzenie i ewidencja dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,
  3. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. Prowadzenie całości spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. Prowadzenie składnicy akt zakładu.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie do pracy
  2. list motywacyjny
  3. życiorys ze zdjęciem
  4. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego
  5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
  7. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  8. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy, oraz ewentualnie opinie z zakładów pracy
  9. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.)
  10. inne dodatkowe dokumenty

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 30 grudnia 2014r. do godziny 10.00 w sekretariacie (pok. nr2) Domu Pomocy Społecznej. Decyduje data wpływu do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
"KONKURS NA STANOWISKO referent ds. pracowniczych i sekretariatu"

Pod adresem:
Dom Pomocy Społecznej
Nowe Czarnowo 66
74-105 Nowe Czarnowo

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie konkursu. Złożone dokumenty aplikacyjne odsyłamy wyłącznie na pisemny wniosek oferenta. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez komisję powołaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w terminie do dnia 12.01.2014r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)oraz ustawą z dnia 12 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001 nr 142. Poz. 1593 z późn. zmianami")

data opublikowania: 2014-12-19 14:45:55
data ostatniej aktualizacji: 2015-01-13 15:12:10

Strona odwiedzona 1805 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Budzisz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.