Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na stanowisko
inspektor ds. administracyjno - płacowych

(nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły dwie oferty. W wyniku zakończenia procedury wyboru na ww. stanowisko nie dokonano wyboru.

Uzasadnienie:

Kandydaci nie spełnili wymogów formalnych.

Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. administracyjno - płacowych w DPS w Nowym Czarnowie

Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. administracyjno - płacowych w DPS w Nowym Czarnowie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. administracyjno - płacowych Wymagania:

Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe
 • ukończony kurs kadry i płace

II. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. udokumentowane minimum 4 lata doświadczenia w pracy administracyjnej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. znajomość przepisów prawa: ustawa o zamówieniach publicznych,
 4. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego i postępowania administracyjnego
 5. biegła umiejętność obsługi komputera [WORD, EXCEL],
 6. znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w jednostce budżetowej
 7. znajomość przepisów z zakresu administracji bezpieczeństwa informacji
 8. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. nieposzlakowana opinia,
 11. znajomość obsługi urządzeń biurowych

III. Wymagania dodatkowe:

 1. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie w powierzone obowiązki,
 2. znajomość języka obcego
 3. kandydat posiada prawo jazdy min. kat. B.

IV. Zakres zadań na stanowisku

 1. Prowadzenie całości spraw płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Prowadzenie kart wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 3. Nadzór nad właściwym utrzymaniem obiektów Domu Pomocy Społecznej
 4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowania o zamówieniach publicznych
 5. Pełnienie funkcji ABI

V. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy
 2. list motywacyjny
 3. życiorys ze zdjęciem
 4. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
 7. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 8. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy, oraz ewentualnie opinie z zakładów pracy
 9. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.)
 10. inne dodatkowe dokumenty

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 24.02.2015r. do godziny 10:00. Decyduje data wpływu do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO PŁACOWYCH - OFERTA NR 2/2015"

Pod adresem:
Dom Pomocy Społecznej
Nowe Czarnowo 66
74-105 Nowe Czarnowo

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie konkursu. Złożone dokumenty aplikacyjne odsyłamy wyłącznie na pisemny wniosek oferenta. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez komisję powołaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w terminie do dnia 27.02.2015r.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223. poz. 1458 z późn. zmianami")

data opublikowania: 2015-02-11 13:46:04
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-27 11:40:12

Strona odwiedzona 1784 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Budzisz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.