Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na stanowisko
referent ds. administracyjno - płacowych

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Ekiert, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania stawiane na stanowisku, którego dotyczył nabór. Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów, oraz rozmowie kwalifikacyjnej uznano, że Pani Katarzyna Ekiert posiada wszelkie predyspozycje do pracy na danym stanowisku, ponadto posiadana przez Panią wiedza praktyczna oraz doświadczenie zdobyte na różnych stanowiskach pracy pozwoli na rzetelne wypełnianie obowiązków.

Konkurs na stanowisko referent ds administracyjno-płacowych w DPS w Nowym Czarnowie

Konkurs na stanowisko referent ds administracyjno-płacowych w DPS w Nowym Czarnowie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjno - płacowych

 1. Wymagania:
  Wykształcenie:
  - średnie lub wyższe
 2. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. udokumentowane minimum 2 lata doświadczenia w pracy administracyjnej w jednostkach sektora finansów publicznych,
  3. znajomość przepisów prawa: ustawa o zamówieniach publicznych,
  4. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego i postępowania administracyjnego,
  5. biegła umiejętność obsługi komputera [WORD, EXCEL],
  6. znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w jednostce budżetowej,
  7. znajomość przepisów z zakresu administracji bezpieczeństwa informacji,
  8. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  9. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. nieposzlakowana opinia,
  11. znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. ukończony kurs kadry i płace,
  2. ukończony kurs księgowości,
  3. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie w powierzone obowiązki.
 4. Zakres zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie całości spraw płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. Prowadzenie kart wynagrodzeń i sporządzanie list płac
  3. Nadzór nad właściwym utrzymaniem obiektów Domu Pomocy Społecznej
  4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowania o zamówieniach publicznycH
  5. Pełnienie funkcji ABI
 5. Wymagane dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie do pracy
  2. list motywacyjny
  3. życiorys ze zdjęciem
  4. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego
  5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
  7. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  8. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy, oraz ewentualnie opinie z zakładów pracy
  9. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.)
  10. inne dodatkowe dokumenty

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 12.03.2015 r. do godziny 12:00. Decyduje data wpływu do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:"KONKURS NA STANOWISKO REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO - PŁACOWYCH - OFERTA NR 4/2015"
Pod adresem:
Dom Pomocy Społecznej
Nowe Czarnowo 66
74-105 Nowe Czarnowo

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie konkursu. Złożone dokumenty aplikacyjne odsyłamy wyłącznie na pisemny wniosek oferenta. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez komisję powołaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w terminie do dnia 16.03.2015 r.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223. poz. 1458 z późn. zmianami")

data opublikowania: 2015-03-02 12:48:12
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-16 15:32:50

Strona odwiedzona 1873 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Budzisz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.