Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Nr 1/2015
na stanowisko ds. księgowości budżetowej
w Wydziale Finansowo - Księgowym
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74 - 100 Gryfino

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowo - Księgowym wybrana została Pani Teresa Chełstowska, zamieszkała w Trzcińsku Zdroju.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Teresa Chełstowska zaprezentowała wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Komisji Rekrutacyjnej najwyżej ocenić jej kwalifikacje na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowo - Księgowym.

Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowo - Księgowym

Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowo - Księgowym

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2015
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4
74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. księgowości budżetowej
w Wydziale Finansowo - Księgowym

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. preferowana specjalność - finanse i rachunkowość, bankowość i finanse
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  4. znajomość przepisów z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym,
  5. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz opracowywania pism i informacji, gotowość do podejmowania zadań dodatkowych, umiejętność komunikacji pisemnej,
  6. sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, samodzielność, kultura osobista i odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. prowadzenie pozabilansowej ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych objętych planem finansowym Starostwa,
  2. udział w sporządzaniu dokumentacji podatku VAT, zwłaszcza rejestru sprzedaży i korekt sprzedaży, rejestru zakupów oraz wysokość VAT naliczonego do odliczenia,
  3. sporządzanie zestawień rozliczenia podatku VAT wg stanu na koniec każdego miesiąca oraz deklaracji VAT na podstawie rejestrów, z uwzględnieniem regulacji wynikających z ustawy o VAT w tym zakresie,
  4. prowadzenie rachunkowych ksiąg pomocniczych ewidencji ilościowo - wartościowej pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych oraz ewidencji ilościowej składników majątkowych i obcych, zgodnie z polityką rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie,
  5. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej nieruchomości Skarbu Państwa, w szczególności kontrola formalno - rachunkowa dowodów OT - przyjęcia środka trwałego, LT - likwidacji środka trwałego oraz PT - nieodpłatnego przekazania, darowizny, aportu,
  6. dokonywanie wyceny zinwentaryzowanych rzeczowych składników majątkowych, zestawienie i porównanie wyników spisu z natury ze stanem ewidencyjnym oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
  7. opracowanie sprawozdania dotyczącego pomocy publicznej, w tym należności wymagalnych i odsetek za nieterminowe zapłaty należności z zadań Wydziału Finansowo - Księgowego oraz z wydziałów Starostwa oraz przekazywanie sprawozdań Starostwa i jednostek powiatowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dowodu osobistego,
  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  12. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy,
  15. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 25 maja 2015 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 1/2015 na stanowisko ds. księgowości budżetowej
   w Wydziale Finansowo - Księgowym"
   .

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 10 czerwca 2015 r.

data opublikowania: 2015-05-12 14:56:14
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-10 14:58:28

Strona odwiedzona 2335 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.