Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na stanowisko

Główny księgowy

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta. W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie dokonano wyboru.

Uzasadnienie:
Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów, oraz rozmowie kwalifikacyjnej uznano, iż wybrany kandydat nie spełnił wszystkich oczekiwań ani wymogów stawianych na stanowisku, którego dotyczył nabór.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY (cały etat)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY (cały etat)

Wymagania:
 1. Wykształcenie:
  • wyższe ekonomiczne (jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie, lub ekonomiczne studia podyplomowe) i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub średnie, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna, i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 2. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie;
  • znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, znajomość zagadnień księgowości budżetowej, finansów publicznych prawa zamówień publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej;
  • biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów księgowych bankowości elektronicznej, Płatnik, księgowość Arisco, księgowość Vulcan;
  • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • znajomość obsługi urządzeń biurowych;
 3. Wymagania dodatkowe:
  • komunikatywność,
  • zaangażowanie w powierzone obowiązki,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • odpowiedzialność, systematyczność, pracowitość,
  • kreatywność, wysoka kultura osobista,
  • pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.
 4. Zakres zadań na stanowisku
  • prowadzenie całości spraw dotyczących rachunkowości jednostki;
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  • z planem finansowym;
  • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
   W tym zadania szczegółowe:
  • przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania;
  • wprowadzenie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego zgodnie z dekretacją;
  • terminowe przekazywanie wszelkich analiz i rozliczeń;
  • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów;
  • prowadzenie na bieżąco dokumentacji finansowo-księgowej domu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • sporządzanie na bieżąco sprawozdań oraz GUS i ZUS;
  • dbanie o terminowe regulowanie rachunków;
  • terminowe rozliczanie wynagrodzeń pracowników, dokonywanie przelewów i rozliczeń z pracownikami, urzędem skarbowym i ZUS oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie;
  • terminowe rozliczanie spraw finansowych domu;
  • udział w rozliczaniu okresowych inwentaryzacji;
  • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów przez dom;
  • księgowanie i rozliczanie na bieżąco zakupów materiałów i sprzętu, prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych;
  • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
 5. Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do pracy
  • list motywacyjny
  • życiorys ze zdjęciem
  • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dotyczące wykształcenia
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy oraz ewentualnie opinie z zakładów pracy
  • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.)
  • inne dodatkowe dokumenty

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 10.06.2015 r. do godziny 10:00. Decyduje data wpływu do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
"KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY - OFERTA NR 6/2015"
Pod adresem:

Dom Pomocy Społecznej
Nowe Czarnowo 66
74-105 Nowe Czarnowo

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie konkursu. Złożone dokumenty aplikacyjne odsyłamy wyłącznie na pisemny wniosek oferenta. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez komisję powołaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w terminie do dnia 17.06.2015 r.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223. poz. 1458 z późn. zmianami")

data opublikowania: 2015-05-29 12:58:47
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-16 15:12:51

Strona odwiedzona 1555 razy
Inf. przygotowana przez: Marianna Kołodziejska-Nowicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.