Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na stanowisko

Główny księgowy

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta. W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie dokonano wyboru.

Uzasadnienie:
Kandydat nie spełnił wymogów formalnych.

Ogłoszenie o naborze nr 7 na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - Główny Księgowy

Ogłoszenie o naborze nr 7 na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - Główny Księgowy

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY (cały etat)

Wymagania:

 1. WYKSZTAŁCENIE:
  • wyższe ekonomiczne (jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie, lub ekonomiczne studia podyplomowe) i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub średnie, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna, i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  • obywatelstwo polskie;
  • znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, znajomość zagadnień księgowości budżetowej, finansów publicznych prawa zamówień publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej;
  • biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów księgowych bankowości elektronicznej, Płatnik, księgowość Arisco, księgowość Vulcan;
  • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • znajomość obsługi urządzeń biurowych;
 3. WYMAGANIA DODATKOWE:
  • komunikatywność,
  • zaangażowanie w powierzone obowiązki,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • odpowiedzialność, systematyczność, pracowitość,
  • kreatywność, wysoka kultura osobista,
  • pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.
 4. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
  • prowadzenie całości spraw dotyczących rachunkowości jednostki;
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
   W tym zadania szczegółowe:
   • terminowe przekazywanie wszelkich analiz, rozliczeń, sprawozdań;
   • przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania;
   • wprowadzenie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego VULLCAN zgodnie z dekretacją;
   • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów;
   • prowadzenie na bieżąco dokumentacji finansowo-księgowej domu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   • prowadzenie windykacji należności zgodnie z obowiązującymi procedurami;
   • dbanie o terminowe regulowanie rachunków;
   • sporządzanie przelewów;
   • terminowe rozliczanie spraw finansowych domu;
   • udział w rozliczaniu okresowych inwentaryzacji;
   • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów przez dom;
   • księgowanie i rozliczanie na bieżąco zakupów materiałów i sprzętu;
   • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
 5. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • podanie o przyjęcie do pracy
  • list motywacyjny
  • życiorys ze zdjęciem (CURRICULUM VITAE)
  • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenia
  • kopie świadectw pracy
  • kopia poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.)
  • inne dodatkowe dokumenty
 6. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
  • Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek parterowy.
  • Stanowisko pracy: Praca przy monitorze powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 7. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  • Dokumenty należy składać do dnia 28.07.2015 r. do godziny 15:00. w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na adres:
   Dom Pomocy Społecznej
   Nowe Czarnowo 66
   74-105 Nowe Czarnowo
  • Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "NABÓR NR 7/2015 NA STANOWISKO - GŁÓWNY KSIĘGOWY"

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz o godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowie kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję powołaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w terminie do dnia 18.08.2015 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223. poz. 1458 z późn. zmianami")

data opublikowania: 2015-07-17 15:17:13
data ostatniej aktualizacji: 2015-08-17 13:08:42

Strona odwiedzona 1823 razy
Inf. przygotowana przez: Agata Miłek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.