Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Nr 1/2016
na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych i Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej (MPKZP)
w Wydziale Finansowo - Księgowym
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74 - 100 Gryfino

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych i Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej (MPKZP) w Wydziale Finansowo - Księgowym wybrana została Pani Agnieszka Bednarska, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Agnieszka Bednarska zaprezentowała wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Komisji Rekrutacyjnej najwyżej ocenić jej kwalifikacje na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych i Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej (MPKZP) w Wydziale Finansowo - Księgowym.


INFORMACJA

Starosta Gryfiński informuje, że rozstrzygnięcie naboru nr 1/2016 na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych i Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej (MPKZP) w Wydziale Finansowo - Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie nastąpi do dnia 22 kwietnia 2016 r.

Nabór na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych i Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej (MPKZP) w Wydziale Finansowo - Księgowym

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4
74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych i Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej (MPKZP) w Wydziale Finansowo - Księgowym

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. preferowana specjalność - finanse, rachunkowość lub podobna,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  4. znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie powiatowym,
  5. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz opracowywania pism i informacji, gotowość do podejmowania zadań dodatkowych, umiejętność komunikacji pisemnej,
  6. sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, samodzielność, kultura osobista i odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. prowadzenie ewidencji księgowej rzeczowych składników majątkowych powiatu i Skarbu Państwa, w tym w szczególności:
   1. kontrola formalno - rachunkowa dokumentów dotyczących ruchu składników majątkowych,
   2. sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz jego aktualizacja,
   3. naliczanie i ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa odpisów amortyzacyjnych oraz właściwe udokumentowanie,
   4. dokonywanie aktualizacji wartości początkowej środków trwałych i dotychczasowego umorzenia,
   5. dokonywanie przekwalifikowania zewidencjonowanych składników majątkowych w poszczególnych grupach ewidencyjnych,
   6. wycena rzeczowych składników majątkowych i materiałów oraz wskazanie do ujęcia w księgach rachunkowych,
   7. zapewnienie zgodności stanów prowadzonej ewidencji z kontami księgi głównej lub kontami analitycznymi,
   8. nadawanie numerów inwentarzowych i fizyczne oznaczenie obiektów inwentarzowych,
  2. dokonywanie wyceny na bieżąco i zinwentaryzowanych rzeczowych składników majątkowych, zestawienie i porównanie wyników spisu z natury ze stanem ewidencyjnym i ich zaewidencjonowanie w księgach rachunkowych,
  3. analiza, weryfikacja i wydruk zbiorów danych kont analitycznych prowadzonych ksiąg pomocniczych,
  4. obsługa finansowo - księgowa, w tym prowadzenie na bieżąco ksiąg rachunkowych Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dowodu osobistego,
  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  12. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy,
  15. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 01 kwietnia 2016 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 1/2016 na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych i Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej (MPKZP) w Wydziale Finansowo - Księgowym".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r.

data opublikowania: 2016-03-21 13:10:40
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-21 09:00:07

Strona odwiedzona 2028 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.