Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Nr 3/2016
na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i obrony cywilnej
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (3/4 etatu)
z obowiązkami Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (1/4 etatu)
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74 - 100 Gryfino

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (3/4 etatu) z obowiązkami Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (1/4 etatu) wybrany został Pan Krzysztof Krawczyk, zamieszkały w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Krzysztof Krawczyk zaprezentował wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Komisji Rekrutacyjnej wysoko ocenić jego kwalifikacje na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (3/4 etatu) z obowiązkami Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (1/4 etatu).

Nabór na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego z obowiązkami Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2016
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4
74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. ochrony przed powodzią i obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (3/4 etatu) z obowiązkami Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (1/4 etatu)

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. wykształcenie wyższe - kierunek (specjalność): zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa, wojskowe, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo narodowe, prawo, administracja
  2. odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa do prac z dokumentami niejawnymi wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wojskowego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne,
  3. zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wojskowego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, albo byłe Wojskowe Służby Informacyjne,
  4. co najmniej 4 lata stażu pracy (do stażu wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
  5. obywatelstwo polskie,
  6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  2. znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, ustawy o stanie klęski żywiołowej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym,
  3. umiejętność biegłej obsługi programów Word i Excel, znajomość systemu Windows,
  4. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego,
  5. umiejętność opracowywania planów, kierowania ich realizacją oraz koordynowania działań różnych ogniw i podmiotów,
  6. umiejętność właściwej hierarchizacji zadań,
  7. umiejętność pracy w zespole,
  8. operatywność, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, inicjatywa.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. opracowanie, aktualizacja oraz realizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
  2. organizowanie sieci łączności radiowej Starosty dla potrzeb kierowania w czasie zagrożenia powodziowego,
  3. utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
  4. udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego,
  5. opracowanie, aktualizacja oraz realizacja planów związanych z obroną cywilną,
  6. sporządzanie sprawozdań dotyczących obrony cywilnej,
  7. prowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej,
  8. utrzymywanie sprzętu łączności w sprawności technicznej oraz prowadzenie treningów łączności na terenie powiatu,
  9. prowadzenie magazynu obrony cywilnej,
  10. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Starostwie, jednostkach organizacyjnych powiatu oraz w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie,
  11. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
  12. prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  13. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  14. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Starostwie, jednostkach organizacyjnych powiatu oraz w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
  Miejsce pracy: Praca w budynku urzędu i poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych. Obsługa i konserwacja sprzętu w magazynie obrony cywilnej znajdującym się w piwnicy. Szkolenie oraz kierowanie powiatowymi formacjami obrony cywilnej w terenie. Całodobowe dyżury w sytuacji uruchomienia Stałego Dyżuru Starosty lub rozwinięcia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  11. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  12. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  13. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 28 czerwca 2016 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:<
   "Nabór Nr 3/2016 na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (3/4 etatu) z obowiązkami Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (1/4 etatu)".

   Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

   Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 11 lipca 2016 r.

data opublikowania: 2016-06-17 15:02:13
data ostatniej aktualizacji: 2016-07-07 14:19:34

Strona odwiedzona 1913 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.