Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 5/2016
na stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74 - 100 Gryfino

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji i Transportu wybrana została Agata Bosak, zamieszkała w Borzymiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agata Bosak spełniła wymagania formalne, na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Nabór na stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji i Transportu

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 5/2016
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji i Transportu

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - prawo, administracja, ekonomia, komunikacja, transport
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  4. znajomość przepisów z zakresu ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231), Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie powiatowym,
  5. umiejętność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
  6. sumienność, sprawność, bezstronność, komunikatywność, kultura osobista w kontaktach z klientami urzędu, postawa etyczna, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. obsługa systemu KIEROWCA,
  2. wydawanie zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
  3. wydawanie profilu kandydata na kierowcę,
  4. wydawanie praw jazdy i wtórników praw jazdy,
  5. wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem,
  6. wydawanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami, o zatrzymaniu i zwrocie uprawnień do kierowania pojazdami, o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie, o skierowaniu kierowcy na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego,
  7. obsługa systemu POJAZD,
  8. rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych tymczasowych i nalepek legalizacyjnych na tablice tymczasowe,
  9. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów zarejestrowanych,
  10. wyrejestrowywanie pojazdów,
  11. składanie zamówień do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz odbieranie i przygotowywanie przesyłek do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,
  12. przechowywanie i zabezpieczanie akt spraw i innych dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  11. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  12. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  13. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 18 października 2016 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 5/2016 na stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji i Transportu".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 31 października 2016 r.

data opublikowania: 2016-10-04 10:10:50
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-02 15:40:35

Strona odwiedzona 2530 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.