Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na stanowisko Główny księgowy

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie dokonano wyboru.

Uzasadnienie:
Do końca terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Nabór na stanowisko Główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2016
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
GŁÓWNY KSIĘGOWY: wymiar etatu :1

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. spełnienie jednego z warunków:
   1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
   2. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
   3. posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo posiadanie świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. nieposzlakowana opinia;
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
  2. znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),
  3. znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz.1020 z póżn. zm.)
  4. znajomość przepisów prawa związanych z klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej;
  5. znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964),
  6. znajomość ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208, poz. 1537 z późn. zm.),
  7. znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r.poz. 1445, 1890.
  8. znajomość ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.),
  9. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz 23),
  10. biegła umiejętność obsługi komputera
  11. mile widziana znajomość programów księgowych bankowości elektronicznej, Płatnik, księgowość Arisco, księgowość Vulcan;
  12. pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,
  13. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz opracowywania pism i informacji, gotowość do podejmowania zadań dodatkowych, umiejętność komunikacji pisemnej,
  14. sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, samodzielność, kultura osobista i odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
  • prowadzenie całości spraw dotyczących rachunkowości jednostki;
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności
   • operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
   • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
  • sporządzanie planów finansowych domu oraz nadzór nad ich realizacją,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • obsługa programów księgowych w tym programu bankowego.
  • nadzór nad pracą podległego zespołu,
 4. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • list motywacyjny ,
  • życiorys,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
  • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  • w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  • Oświadczenie o prowadzonej w przeszłości lub obecnie działalności gospodarczej i jej charakterze lub oświadczenie, o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Domu,
  • kopie opinii z zakładów pracy,
 5. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
  1. praca wymagająca kontaktu z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami,
  2. kierowanie podległym zespołem,
  3. praca przy komputerze,
  4. praca wymagająca podejmowania decyzji,
  5. praca wymagająca koncentracji uwagi.
   Miejsce pracy: Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek parterowy.
   Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 6. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Dokumenty należy składać do dnia 5 grudnia 2016 r. do godziny 15:00. w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie lub na adres:
  Dom Pomocy Społecznej
  Nowe Czarnowo 66
  74-105 Nowe Czarnowo

  Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
  "NABÓR NR 2/2016 NA STANOWISKO - GŁÓWNY KSIĘGOWY" ( liczy się data wpływu)
 8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Dokumenty należy składać do dnia 5 grudnia 2016 r. do godziny 15:00. w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie lub na adres:
  Dom Pomocy Społecznej
  Nowe Czarnowo 66
  74-105 Nowe Czarnowo

  Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
  "NABÓR NR 2/2016 NA STANOWISKO - GŁÓWNY KSIĘGOWY" ( liczy się data wpływu)

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz o godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję powołaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych bądź wpłyną po dniu 05.12.2016 r. nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223. poz. 1458 z późn. zmianami")

data opublikowania: 2016-11-23 11:45:24
data ostatniej aktualizacji: 2016-12-08 15:42:46

Strona odwiedzona 1001 razy
Inf. przygotowana przez: Agata Miłek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.