Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie na stanowisko księgowy

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie dokonano wyboru.

Uzasadnienie:
Do końca terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w wymiarze 1/2 etatu

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWYM CZARNOWIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w wymiarze 1/2 etatu.

 1. Wykształcenie:
  Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne, średnie ekonomiczne.
 2. Wymagania niezbędne
  1. co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach związanych z księgowością,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. umiejętność biegłej obsługi programów Word i Excel, znajomość systemu Windows.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, Kodeksu Pracy, Karta Nauczyciela, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, Kodeksu postępowania administracyjnego,
  2. znajomość programu Płatnik,
  3. odporność na stres, dokładność, terminowość, rzetelność,
  4. umiejętność pracy w zespole,
  5. umiejętności organizacyjne, interpersonalne oraz samodzielnego rozwiązywania problemów,
  6. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami.
 4. Zakres zadań na stanowisku:
  1. kompletowanie dokumentów (dowodów księgowych) operacji gospodarczych do ujęcia w księgach rachunkowych,
  2. dekretacja przez wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych na dowodach księgowych zgodnie z zakładowym planem kont oraz wycena aktywów i pasywów,
  3. prowadzenie rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco ksiąg rachunkowych,
  4. ewidencjonowanie w systemie informatycznym FK odpowiednich operacji gospodarczych,
  5. zapewnienie zgodności stanu (sald) i obrotów kont środków pieniężnych z wyciągami bankowymi,
  6. analiza (weryfikacja) danych kont analitycznych w celu zapewnienia poprawnej zgodności ich stanów (sald) z treścią ekonomiczną konta,
  7. analiza realizacji planu finansowego ZSS w Nowym Czarnowie,
  8. bieżące sporządzanie informacji o wysokości dochodów realizowanych przez Zespół Szkół,
  9. współudział w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej z realizacji planu finansowego Zespołu Szkół w zakresie operacji finansowych i aktywów.
 5. Warunki pracy na danym stanowisku:
  Osoba zatrudniona na stanowisku księgowej obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na odpowiednich dokumentach, przyjmuje interesantów. Tempo pracy zmienne, występują sytuacje stresowe, praca siedząca przy komputerze.
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 7. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dowodu osobistego,
  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  6. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,
  12. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 8. Termin i miejsce składania dokumentów.
  Dokumenty należy składać do 16 grudnia 2016 r. do godz. 14.00 do sekretariatu Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (decyduje data wpływu). Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
  "Nabór nr 1/2016 na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w wymiarze 1/2 etatu".
  na adres: Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
  74 - 105 Nowe Czarnowo.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego procesu rekrutacji. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

data opublikowania: 2016-12-06 09:44:45
data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 09:14:46

Strona odwiedzona 1418 razy
Inf. przygotowana przez: Małgorzata Wakuluk
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.