Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 6/2016
na stanowisko ds. transportu i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców
w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
- na zastępstwo - zatrudnienie na czas określony
ul. Sprzymierzonych 4
74 - 100 Gryfino

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. transportu i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie - na zastępstwo wybrana została Marta Łągiewczyk, zamieszkała w Chojnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Marta Łągiewczyk spełniła wymagania formalne, na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. transportu i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie - na zastępstwo.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 6/2016 na stanowisko ds. transportu i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie - NA ZASTĘPSTWO - zatrudnienie na czas określony

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko ds. transportu i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - prawo, administracja, ekonomia, komunikacja, transport
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  4. znajomość przepisów z zakresu ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (t.j. Dz.U z 2016r poz. 1907), ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz 1867), ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 627), ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1829), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814),
  5. umiejętność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
  6. sumienność, sprawność, bezstronność, komunikatywność, kultura osobista w kontaktach z klientami urzędu, postawa etyczna, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy,
  2. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców - wpisywanie i skreślanie przedsiębiorców,
  3. przeprowadzanie okresowych kontroli ośrodków szkolenia kierowców,
  4. udzielanie, odmawianie udzielenia, zmienianie oraz zawieszanie lub cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  5. udzielanie, odmawianie udzielenia, zmienianie oraz zawieszanie lub cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  6. wydawanie wypisów do licencji/zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
  7. przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
  8. wydawanie zezwoleń oraz wypisów na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych wykraczających obszarem poza granice jednej gminy,
  9. prowadzenie nadzoru i okresowych kontroli przedsiębiorców prowadzących transport drogowy.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę. Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  11. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  12. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  13. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 20 grudnia 2016 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 6/2016 na stanowisko ds. transportu i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie - NA ZASTĘPSTWO - zatrudnienie na czas określony".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

data opublikowania: 2016-12-07 15:02:53
data ostatniej aktualizacji: 2017-01-02 07:46:55

Strona odwiedzona 1936 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.