Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 3/2017
na stanowisko ds. regulowania prawa własności
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74 - 100 Gryfino

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. regulowania prawa własności w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego wybrana została Pani Katarzyna Węgrzyk, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Węgrzyk spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał najwyższą punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. regulowania prawa własności w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.

Nabór na stanowisko ds. regulowania prawa własności w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 3/2017
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. regulowania prawa własności
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - prawo, administracja, ekonomia,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  4. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
   • ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) w części dotyczącej przywracania gruntów rolnikom, którzy przekazali gospodarstwo rolne na rzecz państwa w zamian za rentę lub emeryturę,
   • ustawy z dnia 24 lutego 1986 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. nr 10, poz. 53 ze zm.) - w zakresie dotyczącym przywracania gruntów pod budynkami rolnikom, którzy przekazali gospodarstwo rolne na rzecz państwa w zamian za rentę lub emeryturę,
   • ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 31 poz. 131 ze zm.) - w zakresie dotyczącym przekazywania na rzecz gmin nieruchomości podlegających komunalizacji,
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
   • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.),
  5. umiejętność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
  6. sumienność, sprawność, bezstronność, komunikatywność, pozytywne podejście do interesanta, postawa etyczna, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. przywracanie gruntu pod budynkami osobom będącym właścicielami budynków lub ich zstępnym,
  2. przywracanie działek dożywotnich osobom, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Państwa w zamian za emerytury lub renty oraz ich zstępnym,
  3. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i regulowaniem Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego i Skarbu Państwa,
  4. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zakładania ksiąg wieczystych,
  5. składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie,
  6. przygotowywanie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa i Powiatu Gryfińskiego,
  7. prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa, podlegającymi komunalizacji na rzecz gmin,
  8. przygotowywanie projektów pism do Wojewody o komunalizację z urzędu,
  9. przygotowywanie sprawozdań w zakresie zakładania Ksiąg Wieczystych.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze budynku, w którym nie ma windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  11. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  12. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  13. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 18 maja 2017 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 3/2017 na stanowisko ds. regulowania prawa własności
   w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego"

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 31 maja 2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

data opublikowania: 2017-05-05 14:36:57
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-31 13:46:17

Strona odwiedzona 2285 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.