Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Koeller zam. w Moryniu.

Pani Elżbieta Koeller spełnia niezbędne wymogi naboru na stanowisko głównej księgowej w Centrum oraz przeszła rozmowę kwalifikacyjną z wynikiem pozytywnym.

p.o. Dyrektora
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie
mgr Lidia Tomin

Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy (3/4 etatu)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W CHOJNIE
Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY (3/4 etatu)

Wymagania:

 1. WYKSZTAŁCENIE:
  1. wyższe ekonomiczne (jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie, lub ekonomiczne studia podyplomowe) i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub średnie, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna, i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, znajomość zagadnień księgowości budżetowej, finansów publicznych prawa zamówień publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej;
  3. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów księgowych bankowości elektronicznej, Płatnik, księgowość Arisco;
  4. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. nieposzlakowana opinia;
  7. znajomość obsługi urządzeń biurowych;
 3. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. komunikatywność,
  2. zaangażowanie w powierzone obowiązki,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  5. odpowiedzialność, systematyczność, pracowitość,
  6. kreatywność, wysoka kultura osobista,
  7. pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.
 4. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
  1. prowadzenie całości spraw dotyczących rachunkowości jednostki;
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

  5. W tym zadania szczegółowe:
   • terminowe przekazywanie wszelkich analiz, rozliczeń, sprawozdań;
   • przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania;
   • wprowadzenie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego ARISCO zgodnie z dekretacją;
   • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów;
   • prowadzenie na bieżąco dokumentacji finansowo-księgowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   • prowadzenie windykacji należności zgodnie z obowiązującymi procedurami;
   • dbanie o terminowe regulowanie rachunków;
   • terminowe rozliczanie spraw finansowych jednostki;
   • udział w rozliczaniu okresowych inwentaryzacji;
   • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów przez Centrum;
   • księgowanie i rozliczanie na bieżąco zakupów materiałów i sprzętu;
   • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
 5. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys ze zdjęciem (CURRICULUM VITAE),
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie.
  10. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  11. kopia poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.)
  12. kopie opinii z zakładów pracy.
 6. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
  1. Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp.
  2. Stanowisko pracy: Praca przy monitorze powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 7. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  1. 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  1. Dokumenty należy składać do dnia 9 czerwca 2017 r. do godziny 15:00. w sekretariacie Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie na adres: Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, 74-500 Chojna, ul. Podmurze 4 a
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem: "NABÓR NA STANOWISKO - GŁÓWNY KSIĘGOWY"

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz o godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowie kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję powołaną przez Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w terminie do dnia 14.06.2017 r.

data opublikowania: 2017-05-29 13:33:35
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-15 09:57:07

Strona odwiedzona 1263 razy
Inf. przygotowana przez: Lidia Tomin
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.